Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Služba za gospodarstvo

Jasna Karačić, dip. ing.
pomoćnica načelnika

Tel: 036/ 640 – 523
Fax: 036/ 640 – 537
E-mail: [email protected]

Odsjeci:

Ivanka Prusina, dipl. oec.
šef Odsjeka za gospodarstvo

Tel. 036 / 640 – 529
Fax: 036 / 640 – 537
E-mail: [email protected]

Marin Vučić, dipl. ing. agr.

šef Odsjeka za inspekcijske poslove

Tel.: 036 / 640 – 552
Fax: 036 / 640 – 537
E-mail: [email protected]

  1. Djelokrug rada Općinske službe za gospodarstvo

Općinska služba za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;

– predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;

– obavlja upravne poslove iz nadležnosti Službe;

– obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, sanitarne zaštite, zaštite okoliša, komunalne infrastrukture, urbanizma i građenja;

– priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;

– obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja;

– predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima, kao i nadzor racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje općina;

– obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;

– organizira analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora;

– predlaže, u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima glede pitanja iz nadležnosti Službe;

– skrbi o zaštiti šuma i šumskog zemljišta;

– obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje obradu, analiziranje statističkih podataka,

– izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti strateškog planiranja, lokalnog ekonomskog razvoja,

– sprovodi utvrđenju politiku u oblasti strateškog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,

– realizacija i kontrola realizacije razvojnih projekta i kapitalnih investicija,

– kontinuirano promovira Općinu Čitluk kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija,

– radi na uspostavi, promoviranju i načinu upravljanja poslovnih zona, te

– obavlja i druge poslove iz svoje oblast utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadležnost.

  1. Unutarnje ustrojstvo Općinske službe za gospodarstvo

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:

  1. a) Odsjek za gospodarstvo,
  2. b) Odsjek za inspekcijske poslove
  3. c) Odsjek za strateško planiranje i lokalni ekonomski razvoj.

 

  1. Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

 

  1. a) Odsjek za gospodarstvo

 

Odsjek za gospodarstvo obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– obavlja pravne i stručne poslove iz oblasti poduzetništva koji su u nadležnosti općine;

– izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji i djelatnosti;

– uspostavlja i vodi registre;

– izdaje namjensku suglasnost za poslovne prostore;

– izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji;

– obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu analiziranje statističkih podataka;

– sudjeluje u izradi kratkoročnih, srednjoročnih strateških planova;

– obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja;

– obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;

– predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima, kao i kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje općina;

– izrađuje informacije, izvješća i druge materijale iz oblasti gospodarstva i druge poslove iz svoje nadležnosti;

– priprema i izrađuje nacrte normativnih i drugih općih akata iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove iz navedenih oblasti sukladno zakonu.

 

  1. b) Odsjek za inspekcijske poslove

 

Odsjek za inspekcijske poslove obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom i drugim propisima utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, sanitarne zaštite, urbanizma i građenja, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture;

– sačinjava izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim tijelima te surađuje s njima sa svrhom efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja osnovne djelatnosti, te

– obavlja sve druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

  1. c) Odsjek za strateško planiranje i lokalni ekonomski razvoj

 

Odsjek za strateško planiranje i lokalni ekonomski razvoj obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti strateškog planiranja, lokalnog ekonomskog razvoja,

– sprovodi utvrđenju politiku u oblasti strateškog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,

– realizacija i kontrola realizacije razvojnih projekta i kapitalnih investicija,

– kontinuirano promovira Općinu Čitluk kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija,

– organizacija promotivne seminare, prezentacije, sastanke, posjete i slično,

– prati raspisane natječaje, predlaže i kandidira projekte prema svim razinama vlasti, međunarodnim organizacijama i donatorima,

– sudjeluje u uspostavi, promoviranju i načinu upravljanja poslovnih zona,

– obavlja stručne i administrativne poslove za određena povjerenstva i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

– priprema nacrte akata koja usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koja usvajaju nadležne institucije iz oblasti za koju je osnovan,

– obavlja i druge poslove iz oblast za koje je osnovan kao i poslove koje mu u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

WordPress Video Lightbox