Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

UVODNE NAPOMENE

Općina Čitluk se nalazu u Čitluku, Trg žrtava Domovinskog rata, br. 1. Na katu zgrade u uredu br. 12 uspostavljen je Informativni punkt, na kojem možete dobiti sve potrebne informacije. Viši stručni suradnik je Željka Prusina, profesor.

Njegova obveza je da u okviru zakonskih ovlasti udovolji vašem zahtjevu za pristup, bilo kojoj informaciji koja je u posjedu Općine Čitluk. Detaljni podaci o tome gdje se može pristupiti i kojim informacijama nalaze se u publikaciji „Indeks registar“ koja je besplatna i stoji vam na raspolaganju na Informativnom punktu Općine Čitluk. Također su i Statutom Općine Čitluk, između ostalog utvrđeni principi javnosti i transparentnosti, te slobode pristupa informacijama.

POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva, koji treba ispunjavati slijedeće uvjete:
− da je u pismenoj formi i to na jednom od službenih jezika u Federaciji,
− da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije,
− da sadrži ime i prezime podnositelja zahtjeva njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona,
− način na koji želi pristupiti informacijama.

Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih uvjeta, Općina Čitluk će o tome odlučiti rješenjem, a u protivnom odobrit će Vam se pristup informaciji na način koji iskažete. Način pristupa informacijama može biti:
− neposredan uvid u informaciju,
− dostava informacije na kućnu adresu,
− umnožavanje informacije.

Općina je obvezna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana. U slučaju da se zahtjev ne riješi u ovom roku, Općina će Vas pismeno obavijestiti o razlozima. U slučaju da Općina nema zahtijevanu informaciju, obvezna je da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva isti proslijedi nadležnom javnom organu i o tome pismeno obavijesti podnositelja zahtjeva.

U slučaju odbijanja pristupa informaciji u cjelini ili djelomično, Općina Čitluk će u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva donijeti rješenje provodeći zakonske temelje za isto, kao i pouku o pravnom lijeku.

Zahtjevu za pristup informacijama koje su zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH izuzete neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u rješenju. ZOSPI navodi tri kategorije informacija koje mogu biti izuzete od priopćenja, a to su:

  1. Izuzeci u svezi djelokruga javnih organa
  2. Izuzetak u svezi s povjerljivim komercijalnim informacijama.
  3. Izuzetak u zaštiti privatnosti

Zahtjev koji se odnosi na osobnu informaciju, može podnijeti samo osoba na koju se informacija odnosi, odnosno zakonski zastupnik ili punomoćnik. Osoba na koju se informacija odnosi dužna je službeniku za informacije kod podnošenja zahtjeva pokazati osobnu iskaznicu ili drugi osobni dokument s fotografijom, ili uz zahtjev priložiti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć. U slučajevima kada se odobrava informacija, ne naplaćuju se naknade, pristojbe za podnošenje zahtjeva ili za pisane
obavijesti. Naknada se naplaćuje za tražene usluge umnožavanja i to:
− 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica,
− 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.

Naplata za usluge umnožavanja vrše se na račun općinskih javnih prihoda broj: 3381202200199020 (šifra vrste prihoda: 722131).
Na pojedine zahtjeve za informacijama možete dobiti odmah odgovor, obraćajući se usmeno službeniku za informiranje.

To su slučajevi:
− informacije o službeniku zaduženom za predmet,
− informacije o kretanju predmeta,
− informacije o svim bitnim rokovima,
− informacija o tijeku postupka koji se vodi,
− ostale informacije koje se mogu dobiti iz izravnog kontakta službenika zaduženog za informiranje i službenika iz nadležnih službi

U slučaju bilo kakvih nejasnoća službeniku za informiranje možete se obratiti na telefon: +387 36 640 543

WordPress Video Lightbox