Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Predrag Smoljan, dipl. oec.

Predrag Smoljan, dipl. oec.

Predsjednik Općinskog vijeća
+387 36 640 510
+387 36 640 526
[email protected]
OPĆINSKO VIJEĆE

Nadležnosti

Općinsko vijeće Čitluk nadležno je za sljedeće poslove:

 • donosi Statut Općine Čitluk dvotrećinskom većinom glasova;
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
 • donosi Proračun Općine Čitluk, završni račun, godišnje izvješće o izvršenju Proračuna kao i odluku o privremenom financiranju sukladno zakonu;
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njezino ostvarivanje;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima Općine sukladno zakonu;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine Čitluk;
 • donosi odluke o zaduživanju Općine Čitluk, o raspisivanju javnoga zajma i davanju jamstva sukladno zakonu;
 • donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Općine Čitluk u saveze i druge oblike organiziranja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
 • donosi odluku o proglašenju Dana Općine Čitluk;
 • donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine Čitluk;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Čitluk;
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća Čitluk te bira i razrješava njihove članove;
 • imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
 • osniva poduzeća i ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama sukladno zakonu;
 • odlučuje o prestanku rada institucija i drugih pravnih osoba sukladno zakonu;
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno Statutu;
 • razmatra godišnje izvješće o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskoga načelnika;
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva općinskoga načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva općinskoga načelnika;
 • ocjenjuje rad institucija u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava financijska sredstava za unapređenje njihova rada i kvaliteta usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima Općine Čitluk;
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu i ovom statutu;
 • analizira stanje javnoga reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema mjerodavnim tijelima;
 • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike sukladno zakonu;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:
  1. općinskog načelnika,
  2. državne službenike i namještenike u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i stručnih službi Općine Čitluk
   te državne službenike i namještenike u Javnom pravobraniteljstvu Općine Čitluk;
 • te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
WordPress Video Lightbox