Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Rukovoditelj stručne službe - Tajnik Općinskog vijeća
+387 36 640 518
+387 36 640 526
[email protected]

Djelokrug rada

Stručna služba Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Služba)  obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog vijeća Čitluk (dalje: Općinsko vijeće), Kolegija i radnih tijela Općinskog vijeća;
 • pomaže vijećnicima u ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću;
 • preuzima od predsjednika prijedloge upućene Općinskom vijeću i daje ih na daljnju obradu odgovarajućim službama;
 • sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog vijeća, prati realizaciju odluka, rješenja i zaključaka, te drugih akata Općinskog vijeća;
 • sudjeluje u pripremi sjednica Kolegija i radnih tijela prati realizaciju akata Kolegija i radnih tijela Općinskog vijeća;
 • obavlja poslove vezane za organizaciju i održavanje sjednica;
 • obavlja poslove vezane za dostavu i objavu akata donesenih na sjednicama Vijeća, kao i dostavljanju zaključaka Općinskog vijeća nadležnim organima radi njihovog provođenja,
 • obavlja poslove vezane za pravno-tehničku obradu akata vezanih za rad Općinskog vijeća,
 • sudjeluje u izradi Programa rada Općinskog vijeća, godišnjih izvješća i polugodišnjih informacija o radu Općinskog vijeća;
 • sudjeluje u pripremi teksta Statuta općine Čitluk i Poslovnika o radu općinskog vijeća u suradnji sa Odborom za Statut, Poslovnik i propise,
 • osigurava tonsko snimanje sjednica Općinskog vijeća te radi zapisnike sa sjednice Općinskog vijeća, Kolegija i radnih tijela Vijeća;
 • nadzire pravovremenu dostavu Općinskom vijeću izvješća, zatim dostavu mišljenja i amandmana dostavljenih od radnih tijela, vijećnika i Općinskog načelnika;
 • obavlja poslove naredbodavatelja u oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Općinskog vijeća;
 • vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih općih akata Općinskog vijeća i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju;
 • vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu, prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja općine;
 • vodi evidenciju o aktivnostima općinskih vijećnika i ostalih ovlaštenih predlagača;
 • uspostavlja suradnju s drugim općinskim vijećima, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se tiču rada      Općinskog vijeća;
 • vodi dnevni plan sastanaka i obveza predsjednika Općinskog vijeća;
 • obavlja svakodnevno, u suradnji sa svim službama za upravu, prikupljanje i sređivanje podataka koji se prezentiraju preko općinske Web stranice,       Internet-a, Info-pulta  i ostalih vrsta multimedijske prezentacije;
 • uređuje elektronsku bazu podataka Općinskog vijeća;
 • uređuje službeno općinsko glasilo;
 • obrađuje podatke i stara se o rokovima koji se moraju poštovati za prezentiranje podataka na Web stranici, Internetu i Info-pultu općine;
 • analizira i predlaže mjere poboljšanja funkcioniranja komunikacije općinskih tijela uprave i korisnika usluga putem Web-a, Interneta i Info-pulta, te
 • obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnosti.
WordPress Video Lightbox