Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje

Ilko Prusina, dipl.iur.
pomoćnik načelnika

Tel.  036/ 640-546
Fax: 036/ 640-537
E-mail: [email protected]

Odsjeci:

Irena Bago, dipl. iur.

šef Odsjeka za opću upravu – šalter sala

Tel: 036 / 640 – 545

Fax: 036/ 640 – 534
E-mail: [email protected]

Općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja upravno-pravne poslove u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja poslove vođenja registra mjesnih zajednica i  suradnje sa mjesnim zajednicama;
 • obavlja poslove pružanja pravne pomoći;
 • surađuje na sredstvima  informiranja i prati primjenu Zakona i slobodi pristupa informacijama;
 • obavlja poslova Centra za pružanje usluga gradanima;
 • vodenja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga službe i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju tih evidencija;
 • vodenja postupka radi utvrdivanja činjenica o kojma se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama;
 • praćenja i primjene zakona i propisa iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vodenje MKR, MKU i MKV i knjiga državljana;
 • vođenja matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i matičnih knjiga državljana;
 • izdavanja uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga i knjiga državljana, obrada i dostavljanje statističkih podataka, izvješća, obavijesti i popisa iz matičnih evidencija, čin sklapanja braka, pokretanje ostavinskih postupaka kod nadležnih sudova;
 • obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja (prijam, evidentiranje, arhiviranje i otprema pošte) za  potrebe svih službi za upravu i stručnih službi;
 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa i o istim vodi propisanu evidenciju;
 • obavlja personalne poslove za rukovodeće i ostale državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu i stručnih;
 • vodenje prvostepanjskog upravnog postupka u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i druge upravne poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz BIZ-a;
 • utvrdivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, i druge vidove socijalne pomoci;
 • davanje stručnih mišljenja na nacrte i prijedloge općih propisa iz oblasti BIZ-a;
 • vršenja pomoći korisnicima BIZ-a u ostvarivanju njihovih prava;
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik;
 • obavlja i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih općinskih službi za upravu te
 • obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadležnost.

 

Unutarnja ustrojba Općinske službe za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje

Poslovi i radni zadatci iz nadležnosti Općinske službe obavljaju se u okviru slijedećih unutarnjih ustrojbenih jedinica:

 1. a)Odsjek za branitelje i društvene djelatnosti 
 2. b) Odsjek za opću upravu

Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

 1. a) Odsjek za branitelje i društvene djelatnosti 

Odsjek za branitelje i društvene djelatnosti obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • vođenje prvostupanjskogg upravnog postupka u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i druge upravne poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz BIZ-a;
 • utvrdivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, i druge vidove socijalne pomoći;
 • davanje stručnih mišljenja na nacrte i prijedloge općih propisa iz oblasti BIZ-a;
 • vršenja pomoći korisnicima BIZ-a u ostvarivanju njihovih prava;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti skrbi o djeci, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju, visokom školstvu, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,
 • rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • obavlja poslove vođenja registra mjesnih zajednica i  suradnje sa mjesnim zajednicama;
 • vodi postupak u svezi primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama;
 • surađuje sa sredstvima informiranja i prati primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama;
 • obavlja poslove pružanja pravne pomoći građanima;
 • osigurava suradnju s odgovarajućim županijskim tijelima iz oblasti za koju je utemeljena te
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka.

 

 1. b) Odsjek za opću upravu ili  Centar za pružanje usluga građanima

Odsjek za opću upravu ili Centar za pružanje usluga građanima obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • osigurava izvršenje zakona i drugih propisa iz oblasti opće uprave;
 • rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti  općine za koje nije nadležna niti jedna druga općinska službe za upravu;
 • vodenja upravnog postupka u upravnim stvarima u oblasti opće uprave;
 • vršenje poslova Centra za pružanje usluga gradanima;
 • vođenja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga službe i izdaje uvjerenja o  činjenicama na otemelju tih evidencija;
 • vođenja postupka radi utvrđivanja činjenica o kojma se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim čnjenicama;
 • praćenja i primjene zakona i propisa iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vođenje MKR, MKU i MKV i knjiga državljana;
 • vođenja matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i matičnih knjiga državljana,
  čin sklapanja braka, pokretanje ostavinskih postupaka kod nadležnih sudova;
 • izdavanja uvjerenja i izvadaka iz matičnih knjiga i knjiga državljana, obrada i dostavljanje statističkih podataka, izvješća, obavijesti i popisa iz matičnih evidencija;
 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa i o istim vodi propisanu evidenciju;
 • obavlja personalne poslove za rukovodeće i ostale državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu i stručnih službi;
 • obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja (prijam, evidentiranje, arhiviranje i otprema pošte) za  potrebe svih službi za upravu i stručnih službi;
 • obavlja normativno-pravne poslove  u svezi donošenja općih akata iz djelokruga Odsjeka, te
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka.
WordPress Video Lightbox