Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Vijeće donijelo odluku o proširenju djelatnosti glazbene škole

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je dana u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra.

Općinsko vijeće Čitluk na svojoj četrnaestoj sjednici usvojilo je izvješće o radu Općinskog vijeća za proteklu godinu. U Izvješću o radu Općinskog vijeća Čitluk urađen je prikaz realizacije Programa rada Vijeća u tematskom i normativnom dijelu, razrješenja i imenovanja iz nadležnosti Vijeća te davanje suglasnosti i mišljenja Vijeća, rad radnih tijela i Kolegija Vijeća, popis akata donesenih od strane Vijeća u protekloj godini, pregled po sjednicama Vijeća, trajanje sjednica i osvrt na prethodne godine te javnost rada Vijeća. Inače, Općinsko vijeće Čitluk je u 2017. godini održalo 11 sjednica i na njima donijelo 72 akta iz nadležnosti ovog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Vijećnici OV Čitluk u raspravi o spomenutom izvješću pohvalili su tajnika Ivu Bevandu za izradu izvješća i iznijeli nekoliko sugestija vezanih za eventualne dopune izvješća.

Nakon usvajanja Izviješća o radu, vijećnici su, uz iznošenje sugestija kroz raspravu, usvojili i Program rada Općinskog vijeća Čitluk za 2018. godinu koji se temelji na ovlastima i nadležnostima Općinskog vijeća, a programom rada obuhvaćena su najznačajnija pitanja iz djelokruga rada općinskog organa uprave i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač Općina Čitluk.

Na 14. sjednici OV Čitluk, vijećnici su dali svoju suglasnost za imenovanje ravnatelja predškolske javne ustanove Dječji vrtić Čitluk. Ovom odlukom Anica Božić se imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Čitluk na mandatno razdoblje od četiri godine.

Također, na današnjoj sjednici imenovan je i novi saziv Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta. Kod ove točke dnevnog reda Dragan Kozina, predsjednik Kluba vijećnika HDZ 1990 i Darko Primorac, predsjednik Kluba vijećnika HS HKDU- HRAST amandmanom su zatražili da se predloženo povjerenstvo proširi za dva dodatna člana, što je predlagač odluke odbio, nakon čega amandman nije dobio potrebnu većinu prilikom glasovanja. Nakon izjašnjavanja o amandmanu pristupilo se izjašnjavanju o predloženoj odluci te je usvojena odluka kojom su u Povjerenstvo na mandatno razdoblje do 31. prosinca 2018. godine imenovani: Mate Miletić, Ivo Bevanda, Ante Ćorić, Dragan Šaravanja i Marin Sivrić.

Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj sjednici raspravljali su i o proširenju djelatnosti, promjeni naziva, promjeni adrese sjedišta i promjeni adrese Osnivača Osnovne glazbene škole Brotnjo. Predložene izmjene vijećnici su podržali jednoglasno, a važno je istaknut da je sukladno donesenoj odluci dosadašnji naziv Osnovne glazbene škole Brotnjo promijenjen u Glazbena škola Brotnjo i da je proširena djelatnost škole. Sukladno standardnoj klasifikaciji djelatnosti u BiH, nova djelatnosti glazbene škole bit će: tehničko i stručno srednje obrazovanje. Kako bi ovakva odluka stupila na snagu potrebno je da dobije suglasnost od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K.

Na 14. sjednici OV Čitluk izneseni su podaci o naplati posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe i o stanju provođenja Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe. Također, na danas održanoj sjednici razmatrani su prijedlozi vezani za implementaciju ove odluke.

WordPress Video Lightbox