Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Ravnatelj centra za Socijalni rad Čitluk donio je, postupajući po važećim aktima, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata u radni odnos. Imenovano tročlano Povjerenstvo ima zadatak razmotriti i utvrdi urednost, potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjeno radno mjesto ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa za prijem diplomiranog socijalnog radnika-magistra socijalnog rada na određeno vrijeme-do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta.

Rješenje Vam donosimo u cijelosti:

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko – neretvanska županija
Centar za socijalni rad
Č i t l u k

Broj:431/22
Datum:15.02.2022. god.

Na temelju članka 7. stavak 1.i 2. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Centru za socijalni rad Čitluk,broj:2871/21 od 21.09.2021.godine i članka 9. stavak 1. I 2.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ („Narodne novine HNŽ“, br. 4/19, br. 5/19 i br. 5/20), ravnatelj Centra za socijalni rad Čitluk, d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Članak 1.

U Povjerenstvo za izbor kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom Javnom oglasu od 27.01.2022.godine za prijem diplomiranog socijalnog radnika-magistra socijalnog rada na određeno vrijeme-do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, a najduže 12 mjeseci – na radno mjesto „Poslovi socijalnog radnika za zaštitu braka,obitelji i djece,maloljetnih osoba,posvojenja i tretman djece i mladeži sa poremećajima u ponašanju vrijeme“, imenuju se:

1.Mario Bulić,magistar prava,
2.Sanja Grbavac, magistar ekonomije i
3. Andrea Bevanda,magistar psihologije

Članak 2.

Za tehničkog tajnika koji će obavljati administrativno- tehničke poslove za Povjerenstvo imenuje se Vesna Ljolje, diplomirani pravnik.

 

Članak 3.

Zadatak Povjerenstva je da razmotri i utvrdi urednost, potpunost i blagovremenost prispjelih prijava, zatim da utvrdi da li kandidati za upražnjeno radno mjesto ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa.
Povjerenstvo će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa obaviti pismenu i usmenu provjeru znanja.
O svim obavljenim radnjama Povjerenstvo sačinjava izvješće o provedenom postupku,koje potpisuju svi članovi Povjerenstva i koje zajedno sa rang listom sa uspješnim kandidatima dostavlja ravnatelju „Centra za socijalni rad Čitluk“.

Članak 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno na web stranici općine Čitluk (jer Centar za socijalni rad Čitluk nema svoju web stranicu) i oglasnoj tabli Centra za socijalni rad Čitluk.

 

R a v n a t e lj:
Zdenko Markota

 

WordPress Video Lightbox