Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest korisnicima prava za dodatak na djecu u općini Čitluk

Centar za socijalni rad Čitluk objavio je obavijest kojom se pozivaju korisnici prava dodatka na djecu da dostave obnovljenu dokumentaciju u Centar kako ne bi izgubili pravo na novčanu naknadu u tekućem razdoblju. U obavijesti koju potpisuje Zdenko Markota, ravnatelj Centra za socijalni rad Čitluk, navedena je potrebna dokumentacija i ostale zakonom propisane odredbe.

O B A V I J E S T
KORISNICIMA PRAVA ZA DODATAK NA DJECU U OPĆINI ČITLUK

Pozivaju se korisnici prava dodatka na djecu da dostave obnovljenu dokumentacije u Centar za socijalni rad Čitluk kod kojega ostvaruju rješenjem ovo svoje pravo, kako isti ne bi izgubili pravo na novčanu naknadu u tekućem razdoblju.

Člankom 22. Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ, je određeno da je korisnik dodatka na djecu dužan u svakoj kalendarskoj godini u razdoblju od 1. rujna do 31. listopada dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju i dokaz o nastavku školovanja.

Ukoliko korisnik ne dostavi navedene dokaze, prestaje pravo na dodatak na djecu 31. kolovoza tekuće godine za djecu do 18. godine života, odnosno 31. listopada tekuće godine za studente na visokoškolskim ustanovama.

Sukladno citiranom članku Zakona pozivamo Vas da, u navedenom roku, dostavite slijedeću dokumentaciju u Centar za socijalni rad Čitluk

1. Kućnu listu ovjerenu od nadležnog tijela( općinska služba),
2. Potvrdu o prijavi prebivališta za sve osobe navedene u kućnoj listi( CIPS Čitluk),
3. Presliku osobnih iskaznica za punoljetne članove kućanstva,
4. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu, – samo na dijete za koje ne ostvarujete do sada pravo dodatka na djecu
5. Potvrdu o redovitom školovanju za djecu stariju od 15 godina (potvrda iz nadležne škole),
6. Dokaz o prihodima kućanstva i to:

– potvrda o iznosu primanja iz radnog odnosa za osobe s kućne liste koje su uposlene (uvjerenje izdaje Porezna uprava Čitluk)
– uvjerenje o primanjima po osnovu starosne, invalidske i obiteljske mirovine ili ček o zadnjoj mirovini za osobe s kućne liste koje primaju mirovinu (Centar pribavlja dokumentaciju po službenoj dužnosti),
– uvjerenje o (ne)ostvarivanju prava i visini primanja po propisima o braniteljsko-invalidskoj zaštiti za punoljetne osobe s kućne liste( Uvjerenje izdaje općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje),
– uvjerenje o (ne)ostvarivanju prava i visini primanja po propisima o zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti osoba s invaliditetom (uvjerenja će izdati Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti),
– uvjerenje porezne uprave o ostvarivanju prihoda po osnovu (su)vlasništva poduzeća ili samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), prihoda od dopunske djelatnosti, prihoda od imovinskih prava i prihoda po osnovu autorskih prava, za punoljetne osobe s kućne liste uvjerenje izdaje (Porezna uprava Čitluk),

7. Uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti i iznosu naknade za nezaposlenost za osobe s kućne liste koje se nalaze na zavodu za zapošljavanje (uvjerenje izdaje Služba za zapošljavanje Čitluk),
8. Rješenje nadležnog Općinskog suda o upisu poduzeća u registar i svih izmjena upisa, ukoliko se ima registrirano poduzeće, a u suprotnom-potpisanu i ovjerenu izjavu da se nema registrirano poduzeće (izjava se daje kod nadležnog organa u općini Čitluk)
9. Uvjerenje nadležne općinske službe o (su)vlasništvu samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), odnosno o obavljanju dopunske djelatnosti za sve osobe s kućne liste (uvjerenje izdaje Služba za gospodarstvo općine Čitluk),
10. Potvrdu nadležne policijske uprave o (ne)posjedovanju motornog vozila za sve osobe s kućne liste (uvjerenje izdaje Uprava za administraciju i potporu MUP-a Čitluk),
11. U slučaju kada postoji dokaz iz nadležne policijske uprave da nitko od članova kućanstva nije vlasnik motornog vozila, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti ovjerenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ni on, niti njegovi članovi kućanstva nisu posjednici motornog vozila (Izjava se daje kod nadležnog organa u općini Čitluk),
12. Dokaz da je ostvareno pravo na uvoz ili kupovinu motornog vozila na domaćem tržištu kao ortopedsko pomagalo sukladno propisima iz oblasti carinske politike,
13. Potvrdu o procjeni vrijednosti motornog vozila od osiguravajuće kuće ili ovlaštenog sudskog vještaka ( samo za vozila na koja niste dostavili ranije ovo vještačenje)
14. Dokaz da ne ostvaruje dodatak na dijete u drugoj državi, a za koje traži priznavanje prava (potvrda od nadležne institucije druge države za roditelje koji rade u inozemstvu, a za ostale podnositelje zahtjeva izjava ovjerena od nadležnog tijela),
15. Rješenje Centra o utvrđivanju oštećenja organizma, odnosno o sposobnosti i razvrstavanju djece i nalaz i mišljenje nadležne institucije/povjerenstva za dijete s invaliditetom,
16. Odluka nadležnog suda o određivanju visine naknade za uzdržavanje (alimentacija) i o povjeri djeteta kod razvoda braka,
17. Rješenje o skrbništvu ako je postavljen skrbnik nad djetetom.
18. Ovjerena kopija tekućeg računa (samo u slučaju ako je korisnik promijenio banku).

NAPOMENE:
Korisnici koji ostvaruju pravo na dječji dodatak za djecu do 18. godine života, dokumentaciju moraju obnoviti najkasnije do 30.09.2020. godine, a korisnici koji ostvaruju pravo na djecu koja pohađaju visokoškolske ustanove (fakultete) u Bosni i Hercegovini, dokumentaciju moraju obnoviti najkasnije do 31.10.2020. godine.
Navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.
U slučaju nejasnoća koje bi se eventualno mogle pojaviti ostavljamo vam brojeve telefona Centra za socijalni rad Čitluk na koje nas možete kontaktirati: 036/640-131. Dokumentacija se može dostaviti radnim danom u periodu rada sa strankama od 8 do 14 sati u prostorije Centra za socijalni rad Čitluk, Trg Duhanski 6.

WordPress Video Lightbox