Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Natječaj za prijem odgajatelja u Dječji vrtić Čitluk

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
O P Ć I N A Č I T L U K
DJEČJI VRTIĆ ČITLUK
-UPRAVNO VIJEĆE-

Br.: 02-47/6-18.
Čitluk, 20.06.2018.godine

Temeljem članka 30. i članka 45. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine HNŽ/K, broj: 5/00) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čitluk sa sjednice 20.06.2018.godine, r a s p i s u j e s e

N A T J E Č A J

1. Odgajatelj – 4 (četiri) izvršitelja na određeno vrijeme
Uvjeti :
-Viša ili visoka školska sprema nastavnika ili profesora predškolskog odgoja,
– Zdravstvena sposobnost za rad s predškolskom djecom,
– položen stručni ispit,
– da nema zakonskih smetnji za obavljanje ovih poslova.

Uz prijavu dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-diploma o završenoj višoj ili visokoj školi predškolskog odgoja (ovjerena
kopija),
– liječničko uvjerenje o sposobnosti za rad s predškolskom djecom,
– izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija),
– uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
– ovjerena Izjava da nema zakonskih smetnji za obavljanje ovih poslova.

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose osobno ili poštom preporučeno na adresu: Dječji vrtić Čitluk, Stjepana Radića broj 5, 88260 Čitluk, s naznakom za Upravno vijeće – Prijava na natječaj.

UPRAVNO VIJEĆE

WordPress Video Lightbox