Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra Čitluk

Na temelju članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/03, 34/03 i 65/13), članka 15. Statuta Kulturno-informativnog centra Čitluk i Odluke Upravnog vijeća Kulturno-informativnog centra Čitluk broj: 18/4-21 od 13. travnja 2021. godine, Upravno vijeće Kulturno-informativnog centra Čitluk dana 20. svibnja 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA KULTURNO-INFORMATIVNOG CENTRA ČITLUK

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra Čitluk na razdoblje od 4 /četiri/ godine.

I OPIS UPRAŽNJENOG MJESTA

Pored zakonom utvrđenih poslova, ravnatelj obavlja sljedeće poslove :
– organizira i vodi rad i poslovanje Kulturno – informativnog centra Čitluk;
– predstavlja i zastupa Kulturno – informativni centar Čitluk;
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Kulturno – informativnog centra Čitluk;
– zastupa Kulturno – informativni centar Čitluk u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;
– odgovara za zakonitost rada Kulturno – informativnog centra Čitluk;
– vrši raspoređivanje djelatnika Kulturno – informativnog centra Čitluk;
– izvršava odluke Upravnog vijeća;
– odlučuje u prvom stupnju o pravima i obvezama iz radnog odnosa uposlenika Kulturno – informativnog centra Čitluk;
– izdaje nalog djelatnicima za obavljanje određenih poslova;
– priprema prijedlog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Kulturno – informativnom centru Čitluk;
– daje izvješće Osnivaču o rezultatima rada i poslovanja Kulturno – informativnog centra Čitluk;
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom koji su u funkciji zastupanja i predstavljanja Kulturno – informativnog centra Čitluk.

II KANDIDATI TREBAJU DA ISPUNJAVAJU SLJEDEĆE OPĆE UVJETE:

1. Da je državljanin BiH;
2. Da je stariji od 18 godina;
3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u razdoblju od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
4. Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;
5. Da nije osuđivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup niti se protiv njega vodi kazneni postupak;
6. Da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH;

III PORED OPĆIH UVJETA KANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA SLJEDEĆE POSEBNE UVJETE:

1. Da ima završen VII stupanj stručne spreme, odnosno diplomu visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se boduje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studija;
2. Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
3. Da ne postoje zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova rukovođenja.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu i kontakt telefon, te dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih ovim natječajem, i to :
1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave oglasa,
4. Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
5. Uvjerenje o nekažnjavanju
6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
7. Ovjerena izjava kandidata da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u FBiH,
8. Diploma o završenom fakultetu,
9. Potvrda o radnom iskustvu.

V ROK ZA PRIJAVU I ADRESA ZA PRIJAVU

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 3 /tri/ mjeseca. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja Natječaja na oglasnim pločama Općine Čitluk i Kulturno – informativnog centra Čitluk, službenoj Internet stranici općine Čitluk (www.citluk.ba) i Večernjem listu – izdanje za Bosnu i Hercegovinu.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili poštom, na adresu: Kulturno – informativni centar Čitluk, Broćanski trg 7, 88260 Čitluk s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Kulturno – informativnog centra Čitluk, za Upravno vijeće – ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete Natječaja će biti pozvani na intervju.

Upravno vijeće će, u roku 30 dana od zaključenja Natječaja, donijeti odluku o izboru i imenovanju ravnatelja te obavijestiti sve kandidate koji su se blagovremeno prijavili na javno nadmetanje.

P R E D S J E D N I K
Upravnog vijeća KIC-a Čitluk
Zvonimir Planinić, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox