Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni poziv radi sporazumnog pribavljanja nekretnine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA- ŽUPANIJA/KANTON
JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO OPĆINE ČITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 2
88 260 ČITLUK

Broj :U:77/10-17
Datum: 21.11.2017. godine

PREDMET: Javni oglas

Odlukom Općinskog vijeća Čitluk broj : 01-06-171/6-17 utvrđeno je da je od općeg interesa rekonstrukcija raskrižja na križanju pravaca Tromeđa-krak za Čitluk-Crkva-obilaznica u kružni tok u Međugorju te da se u tu svrhu može pristupiti potpunom izvlaštenju nekretnine označene kao :

– k.č. br. 1212/7 , (nova izmjera) K.O. Međugorje, ukupne površine 7 m2 posjed HPT d.o.o. Mostar.,stara k.č. br. 1/1497 K.O. Međugorje vlasništvo HPT d.o.o. Mostar.,

Pravni sljednici HPT d.o.o. koji je rješenjem Županijskog suda Mostar broj:
Tt-973/05od 03.01.2003. godine brisan iz sudskog registra su:
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar i
JP Hrvatske telekomunikacije d.d.Mostar.

Na temelju članka 14. i članka 23. Zakona o izvlaštenju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 70/07, 36/10, 25/12) ovo Pravobraniteljstvo ovlašteno je da u ime općine Čitluk uputi javni poziv radi sporazumnog pribavljanja nekretnine označene kao :
– k.č. br. 1212/7 , (nova izmjera) K.O. Međugorje , ukupne površine 7 m2 posjed HPT d.o.o. Mostar.,stara k.č. br. 1/1497 K.O. Međugorje vlasništvo HPT d.o.o. Mostar.,

U svezi sa navedenim pozivaju se vlasnici spomenutih nekretnina kao i sva druge osobe koje imaju na temelju zakona zasnovan interes, da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dođu u prostorije Općinskog pravobraniteljstva Čitluk, (Trg žrtava Domovinskog rata 2 Čitluk, ) ili Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Čitluk , (Općina Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1 ) kako bi se s istima sporazumno pokušalo riješiti pitanje sticanja vlasništva na tim nekretninama, svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 15:00 sati.

Brojevi telefona su :
036 644 351 Javno pravobraniteljstvo općine Čitluk,
036 640 548 Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Čitluk .

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje pitanja stjecanje prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred mjerodavnim tijelom uprave.

JAVNI PRAVOBRANITELJ
OPĆINE ČITLUK

Mladenka Stojić,v.r.

WordPress Video Lightbox