Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Čitluk

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA ČITLUK
DJEČJI VRTIĆ ČITLUK -UPRAVNO VIJEĆE-
Br.: 02/68/10/17.

Na temelju članka 47. Zakona o predškolskom odgoju („Narodne novine HNŽ“ broj: 5/00) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Čitluk, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čitluk na temelju odluke donesene na sastanku 14.04.2016. godine i Zaključku sa sjednice od 28.09.2017.godine raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA ČITLUK

Opis pozicije ravnatelja vrtića: Voditelj Dječjeg vrtića Čitluk.
Ravnatelj je i stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanja Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa dječji vrtić,
Poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, odgovara za zakonitost rada Dječjeg vrtića, predlaže plan i program rada Dječjeg vrtića, provodi Odluke Upravnog vijeća, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga, daje prijedlog Upravnom vijeću o zasnivanju i prestanku rada djelatnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici, potpisuje akte Dječjeg vrtića, podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića, organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta, odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja sa rada djelatnika Dječjeg vrtića, osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtiće, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Izbor i imenovanje će se izvršiti na period od 4 (četiri) godine.

Uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja vrtića:
Pored općih uvjeta
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
– da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. ovog Zakona, i
– da nije član tijela zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete i to:
– Visoka ili viša stručna sprema,
– Najmanje 3 (tri) godine rada u djelatnosti predškolskog odgoja ili najmanje 5 (pet) godina rada u društvenim djelatnostima.

Potrebni dokumenti uz prijavu:
– CIPS-ova osobna iskaznica (ovjeren fotopreslik)
– Sveučilišna diploma (ovjeren fotopreslik),
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog tijela za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži klasifikaciju zanimanja),
– Izjave: da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, da nije na dužnosti i u političkoj stranci, da nije član zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa.

Imenovani kandidat dužan je da u roku od 8 (osam) dana od dana obavijesti o imenovanju dostavi liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u predškolskoj ustanovi i potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
-Prijave se podnose osobno ili poštom preporučeno na adresu: Dječji vrtić Čitluk, Stjepana Radića broj 5, 88260 Čitluk s naznakom za Upravno vijeće – Prijava na natječaj

UPRAVNO VIJEĆE

WordPress Video Lightbox