Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Informacija o Programu pomoći upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ za period 2018.-2019. godina

Na 78. sjednici Vlade HNŽ usvojen je „Program pomoći upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji za period 2018-2019. godina“

Opći i posebni ciljevi Programa

Opći cilj: Doprinijeti povećanju pružanja potpore u integraciji branitelja na tržište rada kroz povećanje njihove uposlenosti, kako bi se, uz ostale mjere aktivne politike upošljavanja utjecalo na stvaranje uvjeta za njihovu što uspješniju resocijalizaciju i potpuno uključivanje u društvenu zajednicu, što će dovesti i do njihove psihosocijalne rehabilitacije.

Poseban cilj: Poticanje pojavljivanja i poboljšanje konkurentnosti branitelja na tržištu kroz upošljavanje i pružanje potpore održivosti projekata branitelja koji se bave poljoprivrednom i drugim djelatnostima, a iz kojih djelomično ili u potpunosti ostvaruju egzistenciju za svoje obitelji.

Ciljna skupina

Razvojačeni branitelji i članovi njihove obitelji, ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji, kao i članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja.

Korisnici programa
Fizičke osobe: branitelji i članovi njihove obitelji i pravne osobe: zadruge čiji su osnivači ili članovi u statusu branitelja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti čiji su vlasnici u statusu branitelja.

Mjera poticanja samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji kroz potporu obavljanju obrtničke djelatnosti

Ministarstvo može osobama iz ciljne skupine koje prvi put pokreću vlastitu samostalnu djelatnost tj. obrt, kao i osobama koje imaju registriran obrt odobriti korištenje potpore pri registraciji, unapređenju rada i održivosti obrta. Očekivani rok uposlenosti korisnika potpore za samoupošljavanje je najmanje 12 mjeseci, tijekom kojih je korisnik obvezan uplaćivati propisane doprinose.

Potpora se u pravilu isplaćuje u dva jednaka dijela, pri čemu će se prvi dio potpore isplaćivati po odobravanju zahtjeva i po preuzimanju ugovornih obveza, a drugi dio potpore nakon što korisnik dostavi adekvatne i valjane dokaze o namjenskom utrošku prvog dijela potpore, te uspješnog napredovanja projekta po dinamici napredovanja navedenoj u Poslovnom planu. Zahtjev u svezi s ovom mjerom mogu podnijeti osobe koje su u postupku registriranja ili su registrirali obrtničku djelatnost.

Mjera poticanja samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji kroz potporu razvoju i održivosti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i braniteljima-poljoprivrednicima

Ministarstvo može osobama iz ciljne skupine koje posjeduju samostalnu gospodarsku i socijalnu jedinicu zasnovanu na vlasništvu i/ili upotrebi proizvodnih resursa i upravljanju obitelji u obavljanju poljoprivredne djelatnosti odobriti korištenje potpore u svrhu registracije, unapređenja rada i održivosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Ministarstvo će odobriti novčanu potporu i branitelju-poljoprivredniku koji proizvodi i obavlja druge poslove vezane uz tu proizvodnju u svrhu osiguranja egzistencije za svoju obitelj i/ili podizanja kvalitete života.

Zahtjev u svezi s ovom mjerom mogu podnijeti osobe koje su upisane u Registar poljoprivrednih gospodarstava ili su u postupku upisa u Registar poljoprivrednih gospodarstava, kao i branitelj–poljoprivrednik koji na poljoprivrednoj površini proizvodi biljne proizvode ili se bavi stočarstvom, te obavlja i druge poslove vezane uz tu proizvodnju u svrhu osiguranja egzistencije za svoju obitelj i/ili podizanja kvaliteta života.

Mjera poticanja osnivanja, rada i razvoja braniteljskih zadruga

Zahtjev za ostvarivanje mjere na poticanje osnivanja, rada i razvoja braniteljskih zadruga, može se podnijeti ako u zadruzi ima najmanje 50 % osnivača ili članova s utvrđenim statusom branitelja.

Braniteljima se može odobriti korištenje novčane potpore za registriranje zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom iskažu samoodrživost sa očekivanim prihodom i brojem zadrugara s utvrđenim statusom osoba iz ciljne skupine uz ispunjenje propisanih kriterija.

Zahtjev u svezi s ovom mjerom mogu podnijeti braniteljske zadruge koje imaju namjeru povećanja postojećeg obujma gospodarske djelatnosti, odnosno stvaranje novog finalnog proizvoda i nabavku opreme u svrhu unapređenja obavljanja registrirane djelatnosti, a što mora biti obuhvaćeno poslovnim planom.

Ministarstvo može odobriti novčanu potporu i za osnivanje zadruga kroz refundiranje troškova proisteklih kroz postupak osnivanja i registracije zadruge.

Ministarstvo će odgovarajućim aktom definirati ovlasti i obveze referalnom centru kojeg će formirati braniteljske zadruge.

Osnovni i posebni kriterij za odobravanje novčanih sredstava po ovom Programu

Za fizičke osobe:
• status branitelja ili člana njegove obitelji;
• prebivalište na području Županije u posljednje tri godine.

Za pravne osobe:
• osnivači/vlasnici s prebivalištem na području Županije u posljednje tri godine;
• osnivanje/registracija na području Županije (obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, zadruga);
• vlasnik obrta sa statusom branitelja ili člana njegove obitelji;
• nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa statusom branitelja;
• status branitelja za najmanje 50% osnivača ili članova zadruge.

Posebni kriterij

Ministarstvo će posebnim aktom definirati kriterije i potrebnu dokumentaciju za odobravanje sredstava za provođenje mjere poticanja samozapošljavanja branitelja kroz potporu obavljanju obrtničke djelatnosti, mjere poticanja samozapošljavanja branitelja kroz potporu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i braniteljima-poljoprivrednicima, kao i mjere poticanja osnivanja, rada i razvoja braniteljskih zadruga.

Kriteriji koji će se koristiti prilikom odobravanja sredstava za svaki pojedinačni zahtjev ili projekt isključivo su vezani za planirane rezultate, efekte i utjecaj na opći cilj Programa.

Provedba i nadzor Programa

Za provedbu i nadzor Programa mjerodavno je Ministarstvo. Ministarstvo će objaviti Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata koji bi svojim poduzetničkim potencijalom doprinijeli unapređenju položaja braniteljskih zadruga ili unapređenju položaja branitelja poljoprivrednika.

Oglašavanje se vrši objavom u dva dnevna lista koji se distribuiraju na području Županije, uz obvezu isticanja Javnog poziva na oglasnim pločama Ministarstva, internet stranici Ministarstva i dostavom Službi za branitelje jedinica lokalne samouprave.

Ministar imenuje Povjerenstvo za provedbu Programa (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Povjerenstvo priprema javne pozive za iskazivanje interesa, vrši tehničku i stručnu evaluaciju poslovnih planova i odabira korisnika, daje preporuku ministru na temelju koje se sačinjava ugovor o namjenskom utrošku sredstava, vrši nadzor namjenskog utroška sredstava iskazan kroz financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava, te kroz neposredan uvid u ostvarenje poslovnog plana temeljem kojeg su odobrena sredstva.

U slučaju nenamjenskog utroška sredstava, korisnik je dužan izvršiti povrat istih u Proračun Županije.

Evaluacija poslovnih planova

Kod evaluacije Poslovnih planova i odabira korisnika, Povjerenstvo će posebno voditi računa o zadovoljavanju općeg cilja Programa uz ispunjavanje i posebnih ciljeva Programa. U svrhu davanja stručnog mišljenja o pitanjima iz Poslovnih planova Ministarstvo može zatražiti mišljenje odgovarajuće stručne osobe.

Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ

 

WordPress Video Lightbox