Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Čitluku

B o s n a i H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Č I T L U K
– N A Č E L N I K –

Broj: 02-33-4321/17
Čitluk, 14. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 41. točka 6. i 18. Statuta općine Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), načelnik Općine Čitluk r a s p i s u j e

 

J A V N I  N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora u Čitluku

 

1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora, ukupne površine 62 m2 zatvorenog prostora, kao i mogućnost korištenje otvorenog prostora ispred poslovnog prostora bivše Veterinarske stanice Čitluk u Čitluku, u ulici Kralja Tomislava 105.

– namjena prostora: obavljanje veterinarske djelatnosti sukladno zakonu;
– mjesečna zakupnina za predmetni prostor: početna cijena 300,00 KM mjesečno.

2. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na 5 (pet) godina s mogućnošću produženja.

3. Poslovni prostor se daje u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava natjecatelju. Natjecatelj je dužan prostor iz točke 1. privesti oglašenoj namjeni, sukladno dozvolama i važećim propisima. Privođenje namjeni istog obveza je natjecatelja o svom trošku

4. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u predmetni prostor svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati na adresi označenoj u točki 1.

5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos zakupnine.

6. Odluku o najpovoljnijem natjecatelju donosi Savjet načelnika na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja.

7. Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati i:

– Uvjerenje od Porezne ispostave općine u kojoj je sjedište pravne osobe – da su
izmirene porezne obveze i obveze za mirovinskog i zdravstvenog osiguranja;
– Uvjerenje od suda da se ne vodi stečajni postupak (izdaje Općinski sud sjedišta pravne osobe);
– Potpisana Izjava da se prihvaćaju uvjeti natječaja;
– Preslika rješenja o registraciji pravne osobe ili za fizičku osobu preslika rješenja o obavljanju djelatnosti ovjerena od nadležnog tijela;
– Preslika identifikacijskog broja ovjerena kod nadležnog tijela.

8. Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ-OTVARA POVJERENSTVO ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR”, na adresu: OPĆINA ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata br.1, 88260 Čitluk. Na koverti navesti naziv ponuđača, adresu i kontakt osobu.

9. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja.

10. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Ponude će biti javno otvorene u dvorani za sastanke Općine Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata br.1, dana 24.11.2017.god., sa početkom u 09,00 sati.

12. S najpovoljnijim natjecateljem nakon izbora sklopiti će se Ugovor o zakupu, sukladno uvjetima iz ovog natječaja i zakonu.

13. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pisano u roku od 3 (tri) dana od dana nakon završenog natječaja.

14. Općina Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja, bez posebnog obrazloženja.

 

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

 

WordPress Video Lightbox