Sjednice op?inskog vije?a

Na?elnik Jerki? vije?nicima OV ?itluk prezentirao informaciju o realizaciji infrastrukturnih projekata

Ispis

deseta Pod predsjedanjem Marina Radii?a, predsjednika OV ?itluk, u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra danas je odrana 10. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na dnevnom redu dananje sjednice nalo se est to?aka me?u kojima je bila i informacija o realizaciji infrastrukturnih projekata u op?ini ?itluk koju je vije?nicima predstavio na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki?.

Više...
 

Sazvana 10. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?aU ponedjeljak, 30. rujna 2013. godine, u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra s po?etkom u 13.00 sati odrat ?e se 10. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Predsjednik Op?inskog vije?a ?itluk dipl. oec. Marin Radii? za desetu redovitu sjednicu OV ?itluk predloio je sljede?i dnevni red:

Više...
 

Odrana deveta redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
OVDanas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana deveta redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na dananjoj sjednici nalo se devet to?aka dnevnog reda. Na prijedlog na?elnika op?ine ?itluk Ive Jerki?a sa sjednice je povu?en Prijedlog odluke o uvjetima i na?inu dodijele gra?evnog zemljita u dravnom vlasnitvu, a u dnevni red je uvrtena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji prometa na podru?ju naseljenih mjesta Me?ugorja i Bijakovi?a.
Više...
 

Najavljujemo 9. redovitu sjednicu OV ?itluk

Ispis

najavaU srijedu, 28. kolovoza 2013. godine, u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra s po?etkom u 13.00 sati odrat ?e se 9. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Predsjednik Op?inskog vije?a dipl. oec. Marin Radii? za devetu redovitu sjednicu OV ?itluk predloio je sljede?i dnevni red:

Više...
 

Imenovani kolski odbori i Upravno vije?e Dje?jeg vrti?a ?itluk

Ispis
sjednicaDanas su vije?nici Op?inskog vije?a ?itluk odrali svoju 8. sjednicu u ovom sazivu. Nakon usvajanja zapisnika sa prole sjednice prelo se na postavljanje vije?ni?kih pitanja. Najvie pitanja postavljeno je u svezi odravanja lokalnih putova, prijevoza u?enika do Mostara redovnim autobusnim linijama, a vije?nike je zanimalo i imaju li pojedina telekomunikacijska poduze?a potrebna odobrenja za radove na sekundarnoj mrei. Tako?er, vije?nici su se zanimali i za odnos medija prema op?ini ?itluk, ali i za rezultate nedavne inspekcijske akcije u Me?ugorju.
Više...
 

Najavljujemo 8. redovitu sjednicu OV ?itluk

Ispis

OVU ?etvrtak, 04. srpnja 2013. godine, u Maloj Kulturno-informativnog centra s po?etkom u 13.00 sati odrat ?e se 8. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Predsjednik Op?inskog vije?a dipl. oec. Marin Radii? za osmu redovitu sjednicu OV ?itluk predloio je sljede?i dnevni red:

Više...
 

Odrana 7. redovita sjednica Op?inskog vije?a

Ispis
sjednica vije?aDanas je pod predsjedanjem predsjednika Marina Radii?a odrana sedma redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Nakon usvajanja zapisnika sa prole sjednice Vije?a, predsjedavaju?i je pozvao vije?nike da postavljaju vije?ni?ka pitanja. Najvie pitanja postavljeno je Na?elniku op?ine gospodinu Ivi Jerki?u.
Više...
 

Najavljujemo 7. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a

Ispis

sjednicaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08 i 6/08) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 7. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 6. lipnja (?etvrtak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 6. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
estaDanas je pod predsjedanjem Marina Radii?a, odrana 6. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na dnevnom redu nalo se osam to?aka dnevnog reda, nakon to je povu?ena to?ka broj 3. koja se odnosila na Informaciju o radu za 2012. godinu Crvenog kria ?itluk. Ista je povu?ena s dnevnog reda zbog sprije?enosti tajnika Crvenog kria ?itluk Andrije Stoji?a da nazo?i sjednici Vije?a.
Više...
 

Najavljujemo 6. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a

Ispis
najavaU utorak, 30. travnja 2013. godine, u Maloj Kulturno-informativnog centra s po?etkom u 13.00 sati odrat ?e se 6. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Predsjednik Op?inskog vije?a dipl. oec. Marin Radii? za sjednicu je predloio sljede?i dnevni red:
Više...
 
Stranica 9 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537