Javni oglas za popunu radnog mjesta u Zajedni?kim slubama op?ine ?itluk

Ispis

oglasNa temelju ?lanka 23 Zakona o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH broj: 49/05), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog op?inskog tijela uprave i stru?nih slubi op?ine ?itluk, broj: 02-05-782/3-14, na?elnik op?ine ?itluk o b j a v l j u j e

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namjetenika na neodre?eno vrijeme u
Zajedni?kim slubama op?ine ?itluk

Objavljeni Javni oglas u cijelosti moete pro?itati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537