Imenovan posebni izaslanik Svete Stolice za Me?ugorje

Ispis

posebni izaslanik Na dan 11. velja?e 2017., Sveti Otac je zaduio Mons. Henryka Hosera, SAC, nadbiskupa Warave-Praga (Poljska), da se uputi u Me?ugorje kao posebni izaslanik Svete Stolice.

Svrha poslanja jest zadobiti to dublje spoznaje o pastoralnoj situaciji ove stvarnosti, a ponad svega, o potrebama vjernika koji tamo odlaze na hodo?a?e te, na osnovu njih, sugerirati mogu?e pastoralne inicijative za budu?nost. Poslanje ?e stoga imati isklju?ivo pastoralni karakter.

Predvi?eno je da Mons. Hoser, koji ?e nastaviti vriti slubu nadbiskupa u Waravi-Pragu, zavri svoje poslanje do kraja nadolaze?eg ljeta, objavio je portal Medjugorje.hr.

Provincijala Hercegova?ke franjeva?ke provincije dr. fra Miljenko teko, sinovsku zahvalnost Rimskome prvosve?eniku, Svetome Ocu Franji, na istinskoj pastirskoj brizi i pozornosti koja se o?ituje ovim imenovanjem, iskazao je u priop?enju koje moete pro?itati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537