Javni poziv za odabir vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk

Ispis
Na temelju članka 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/11) i članka 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk ponovno objavljuje

 

JAVNI  POZIV
za odabir vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk

I.
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk objavljuje Javni poziv za odabir vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk:

a)    dva člana Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk;
b)    tri člana Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk.  

II.
Opis poslova
a) Odbor za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk:
- prati primjenu Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika - vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk a naročito javno izrečene primjedbe i preporuke;
- postupa po pojedinačnim prijedlozima za utvrđivanje postojanja povrede Kodeksa;
- podnosi izvješće Općinskom vijeću s preporukama.
b) Odbor za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk:
- prati realizaciju pojedinog strateškog cilja odnosno Strategiju razvitka općine Čitluk u cjelini;
- prati ažuriranje programa kapitalnih investicija koji se odnose direktno na realizaciju projekata iz Strategije;
- vrši procjenu i analizu trenutnog stanja i prema potrebi predlaže Vijeću izmjenu i dopunu Strategije.

III.
Mandat izabranih članova traje do isteka mandata vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk izabranih na mandatno razdoblje 2016-2020. godine.

IV.
Opći uvjeti:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima prebivalište na području općine Čitluk;
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
- da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH);
- da nije osuđivan za kazneno djelo.

V.
Posebni uvjeti:
-    visoka ili viša stručna sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera.

Sukladno članku 3.  Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk za vanjskog člana može biti imenovana osoba koja ima završenu srednju stručnu spremu- IV. stupanj s višegodišnjim iskustvom i dokazanim rezultatima u radu radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk.   
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
Kandidat ne smije biti osoba koja je na položaju u političkoj stranci.

VI.
Prilikom određivanja kandidata za članove Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk, Odbor za izbor i imenovanja će uzeti u obzir i kriterije propisane Etičkim kodeksom.
Prilikom određivanja kandidata za članove Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk, Odbor za izbor i imenovanja će uzeti u obzir i kriterije propisane Strategijom razvitka općine Čitluk.
Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti kratku biografiju sa podacima predviđenim općim i posebnim uvjetima.    

VII.
Potrebni dokumenti
Uz prijavu, kandidati su obvezni priložiti kraći životopis sa adresom, kontakt telefonom i sljedeće dokumente:
- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice;
- ovjerenu fotokopiju diplome;
- uvjerenje o radnom iskustvu;
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
- izjava kojom se izjavljuje da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije i da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine.

VIII.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.


Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 ČITLUK s naznakom «Javni poziv za odabir vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk».
Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči općine Čitluk i na službenoj web stranici općine Čitluk (www.citluk.ba).


P R E D S J E D N I K
Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Čitluk
Vlatka Martinović, dr.sc.
 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537