Javni poziv za odabir vanjskih ?lanova radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

javni poziv Na temelju ?lanka 38. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/11) i ?lanka 6. Odluke o utvr?ivanju uvjeta i kriterija za imenovanje vanjskih ?lanova stalnih radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk, Odbor za izbor i imenovanja Op?inskog vije?a ?itluk objavljuje


JAVNI POZIV
za odabir vanjskih ?lanova radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk

I.
Odbor za izbor i imenovanja Op?inskog vije?a ?itluk objavljuje Javni poziv za odabir vanjskih ?lanova radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk:

a) dva ?lana Odbora za Kodeks ponaanja izabranih predstavnika-vije?nika u Op?inskom vije?u ?itluk;
b) tri ?lana Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka op?ine ?itluk.

II.
Opis poslova
a) Odbor za Kodeks ponaanja izabranih predstavnika-vije?nika u Op?inskom vije?u ?itluk:
- prati primjenu Kodeksa ponaanja izabranih predstavnika - vije?nika u Op?inskom vije?u ?itluk a naro?ito javno izre?ene primjedbe i preporuke;
- postupa po pojedina?nim prijedlozima za utvr?ivanje postojanja povrede Kodeksa;
- podnosi izvje?e Op?inskom vije?u s preporukama.
b) Odbor za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka op?ine ?itluk:
- prati realizaciju pojedinog stratekog cilja odnosno Strategiju razvitka op?ine ?itluk u cjelini;
- prati auriranje programa kapitalnih investicija koji se odnose direktno na realizaciju projekata iz Strategije;
- vri procjenu i analizu trenutnog stanja i prema potrebi predlae Vije?u izmjenu i dopunu Strategije.

III.
Mandat izabranih ?lanova traje do isteka mandata vije?nika u Op?inskom vije?u ?itluk izabranih na mandatno razdoblje 2016-2020. godine.

IV.
Op?i uvjeti:
- da je dravljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima prebivalite na podru?ju op?ine ?itluk;
- da nije otputen iz dravne slube kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upranjene pozicije;
- da nije pod optubom Me?unarodnog suda za ratne zlo?ine (?lanak IX.1. Ustava BiH);
- da nije osu?ivan za kazneno djelo.

V.
Posebni uvjeti:
- visoka ili via stru?na sprema drutvenog, prirodnog ili tehni?kog smjera.

Sukladno ?lanku 3. Odluke o utvr?ivanju uvjeta i kriterija za imenovanje vanjskih ?lanova stalnih radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk za vanjskog ?lana moe biti imenovana osoba koja ima zavrenu srednju stru?nu spremu- IV. stupanj s viegodinjim iskustvom i dokazanim rezultatima u radu radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk.
Kandidati ne mogu obavljati dunost, aktivnost ili biti na poloaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
Kandidat ne smije biti osoba koja je na poloaju u politi?koj stranci.

VI.
Prilikom odre?ivanja kandidata za ?lanove Odbora za Kodeks ponaanja izabranih predstavnika-vije?nika u Op?inskom vije?u ?itluk, Odbor za izbor i imenovanja ?e uzeti u obzir i kriterije propisane Eti?kim kodeksom.
Prilikom odre?ivanja kandidata za ?lanove Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka op?ine ?itluk, Odbor za izbor i imenovanja ?e uzeti u obzir i kriterije propisane Strategijom razvitka op?ine ?itluk.
Uz prijavu, kandidati su duni dostaviti kratku biografiju sa podacima predvi?enim op?im i posebnim uvjetima.

VII.
Potrebni dokumenti
Uz prijavu, kandidati su obvezni priloiti kra?i ivotopis sa adresom, kontakt telefonom i sljede?e dokumente:
- uvjerenje o dravljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice;
- ovjerenu fotokopiju diplome;
- uvjerenje o radnom iskustvu;
- uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
- izjava kojom se izjavljuje da kandidat nije otputen iz dravne slube kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upranjene pozicije i da nije pod optubom Me?unarodnog suda za ratne zlo?ine.

VIII.

Rok za podnoenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.


Prijave s traenim dokumentima dostavljaju se osobno ili potom preporu?eno na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Op?inskog vije?a ?itluk, Trg rtava Domovinskog rata 1, 88260 ?ITLUK s naznakom Javni poziv za odabir vanjskih ?lanova radnih tijela Op?inskog vije?a ?itluk.
Javni poziv se objavljuje na oglasnoj plo?i op?ine ?itluk i na slubenoj web stranici op?ine ?itluk (www. citluk.ba).


P R E D S J E D N I K
Odbora za izbor i imenovanja
Op?inskog vije?a ?itluk
Vlatka Martinovi?, dr.sc.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537