Sluba za graditeljstvo, prostorno ure?enje i zatitu okolia

Ispis
Vesna Vasilj, dipl. ing. arh.
pomo?nica na?elnika

Tel. 036/ 640 - 522
Fax. 036/ 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Op?inska sluba za graditeljstvo, prostorno ure?enje i zatitu okolia obavlja slijede?e poslove i zadatke:

  • obavlja i osigurava izvrenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana,
  • sprovodi utvr?enu politiku u pitanjima iz nadlenosti Slube,
  • obavlja poslove koji se odnose na utvr?ivanje i odre?ivanje naknade za trokove ure?enja gradskog gra?evinskog zemljita, javnih povrina, renta i doprinosa za sklonita,
  • obavlja stru?ne i poslove u pripremi i provo?enju planskih akata (urbanisti?ki plan, regulacijski plan i urbanisti?ki projekti i drugi dokumenti prostornog ure?enja koji su definirani Zakonom o prostornom ure?enju),
  • obavlja analiti?ko pra?enje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
  • obavlja izradu nacrta akata koje usvaja Op?insko vije?e, daje miljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju nadlene institucije iz oblasti za koje je osnovana,
  • obavlja poslove iz oblasti zatite ?ovjekove okoline u pitanjima iz nadlenosti Slube,
  • stara se o realizaciji prora?unskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadlenosti Slube,
  • stara se o realizaciji prora?unskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadlenosti Slube, te
  • obavlja i druge stru?ne poslove i administrativne poslove iz svoje oblasti utvr?ene zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadlenosti.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537