Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Usvojen proračun Općine Čitluk za 2021. godinu

Treća sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u Maloj dvorani Kulturno – informativnog centra. Vijećnice i vijećnici OV Čitluk na današnjoj sjednici su, uz ostale odluke, donijeli odluku o usvajanju plana proračuna općine Čitluk za 2021. godinu.

Sjednica pod predsjedanjem Predraga Smoljana, predsjednika OV Čitluk, započela je usvajanjem dnevnog reda, usvajanjem izvatka iz zapisnika sa prethodne sjednice i postavljanjem vijećničkih pitanja, nakon čega su vijećnice i vijećnici razmatrali prijedlog Programa rada OV Čitluk za 2021. godinu. Prijedlog rada koji se temelji na ovlastima i nadležnostima Općinskog vijeća i obuhvaća najznačajnija pitanja iz djelokruga rada općinskog organa uprave i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač Općina Čitluk usvojen je većinom glasova. Prilikom usvajanja dnevnog reda Vijeće je većinom glasova odbilo prijedlog koji je iznio vijećnik Darko Primorac o povlačenju ove točke dnevnog reda.

Načelnik općine Čitluk Marin Radišić na današnjoj je sjednici prezentirao plan proračuna Općine Čitluk za 2021. godinu. Planom proračuna prihodi, primici i kreditna zaduženja planirana su u iznosu od 10.995.000,00 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 10.995.000,00 KM, s proračunskom tekućom pričuvom od 10.000,00 KM. Prilikom prezentacije plana proračuna načelnik Radišić, kao predlagač proračuna, očitovao se i o po tri amandmana vijećnika Darke Primorca i Drage Vasilja. Amandmane upućene na proračun predlagač nije prihvatio uz obrazloženje da je dobar dio predloženog kroz amandmane već sastavni dio prijedloga. Kao drugi razlog odbijanja, načelnik Radišić naveo je populizam podnositelja amandmana i njihovo nepoznavanje zakonske regulative. Također, načelnik Radišić je u svom obrazloženju odbijanja dodao kako su podnositelji amandmana Vijeću predložili radnje koje su u koliziji sa odlukama koje je donijelo to isto Vijeće.

O četiri od šest blagovremeno dostavljenih amandmana, na zahtjev podnositelja se glasovanjem izjasnilo Vijeće i iste odbilo, nakon čega je većinom glasova, 16 glasova za i 4 glasa protiv, usvojen prijedlog proračuna općine Čitluk za 2021. godinu. Usvajanju proračuna koji prihode i rashode Općine Čitluk predviđa u iznosu od 10.995.000,00 KM prethodilo je stavljanje nacrta proračuna na javnu raspravu i ostala zakonom propisana procedura.

Općinsko vijeće Čitluk na 3. sjednici donijelo je odluku o povećanju temeljnog kapitala u Društvu “Radiotelevizija Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar. Ovom odlukom povećava se temeljni kapital Općine Čitluk u spomenutom društvu u iznosu od 40.000,00 KM, te će stoga ukupno ugovoreni kapital Općine Čitluk u ovom društvu sada iznosi 70.123,00 KM.

Na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk. U Povjerenstvo, čiji je mandat godinu dana, imenovani su: Predrag Smoljan (predsjednik), Marin Radišić (zamjenik predsjednika), te članovi: Željko Planinić, Borislav Šimović, Zdenko Markota, Tihomir Prusina i Jure Džida. Članovi Povjerenstva u svom radu postupat će sukladno odredbama Odluke o dodijeli javnih priznanja općine Čitluk.

Također, na današnjoj sjednici imenovani su članovi Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja. U ovo Povjerenstvo imenovana su po dva predstavnika mjesnih zajednica Bijakovići, Međugorje i Vionica, te jedan predstavnik Općine Čitluk, a to su: Damir Jerković, Dragan Ostojić, Drago Vasilj, Ivan Kozina, Tomislav Soldo, Marin Primoc i Ivan Stojić. Članovi Povjerenstva imenovani su na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nakon provedbe javnog natječaj za izbor i imenovanje kandidata za članove tijela upravljanja javnih ustanova kojima je Općina Čitluk osnivač, Općinsko vijeće Čitluk većinom glasova usvojilo je rješenja o imenovanju članova: Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čitluk, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Čitluk, Upravnog vijeća Kulturno – informativnog centra Čitluk, te Školskog odbora Osnovne škole Čerin u Čerinu, dok je općinski načelnik, kao ovlašteni predlagač, povukao prijedlog o imenovanju članova upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk.

Imenovanjem članova Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk i članova Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk na 3. sjednici završen je proces formiranja radnih tijela OV Čitluk.

Općinsko vijeće Čitluk također je usvojilo prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo, te je zaključkom ovlastilo načelnika Marina Radišića za sklapanje produljenja ugovora o zakupu, upravljanju i gospodarenju sportskim objektom Krstine s HRK Međugorje.

WordPress Video Lightbox