Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Mario Rozić, dipl. iur.

Mario Rozić, dipl. iur.

šef Ureda načelnika – Tajnik organa državne službe / općinski tajnik
+387 36 640 525
+387 36 640 537
[email protected]

Ured načelnika

Djelokrug rada

Pored poslova utvrđenih u članku 1. i 2. Odluke o utemeljenju Ureda načelnika općine – Tajništva općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 1/02), Ured načelnika općine obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog načelnika;
 • priprema sjednice savjeta načelnika, prati realizaciju njegovih odluka, rješenja i zaključaka, te drugih akata;
 • koordinira rad u obavljanju poslova iz nadležnosti Ureda načelnika općine i općinskih službi za upravu i drugih stručnih službi;
 • uz sudjelovanje pomoćnika načelnika utvrđuje konačne tekstove nacrta i prijedloga akata koje donosi načelnik i predlaže Općinskom vijeću;
 • prati i realizira odluke, rješenja i zaključke Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika;
 • vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih općih akata Općinskog načelnika i drugih općinskih službi za upravu i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju;
 • vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu, prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja općine;
 • obavlja poslove iz oblasti odbrane i civilne zaštite, koordinira radom rukovatelja planova obrane općinskih službi, mjesnih zajednica, kao i poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Ureda,
 • uspostavlja suradnju s drugim općinama i županijskim tijelima, Policijskom upravom-stanicom i međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se tiču rada općinskog načelnika;
 • organizira prijam delegacija stranih i domaćih, gospodarskih organizacija, građana, nevladinih udruga koje prima općinski načelnik;
 • vodi dnevni plan sastanaka i obveza općinskog načelnika;
 • kreira i organizira provedbu sigurnosnih mjera u informacijskom sustavu općinskog tijela uprave,
 • obavlja svakodnevno, u suradnji sa svim službama za upravu, prikupljanje, sređivanje podataka koji se prezentiraju preko općinske Web stranice, Internet-a, Info-pulta i ostalih vrsta multimedijske prezentacije;
 • obrađuje podatke i stara se o rokovima koji se moraju poštovati za prezentiranje podataka na Web stranici, Internetu i Info-pultu općine;
 • analizira i predlaže mjere poboljšanja funkcioniranja komunikacije općinskih tijela uprave i korisnika usluga putem Web-a, Interneta i Info-pulta;
 • poslovi uspostave i vođenje evidencije o ljudskim resursima i evidenciji zaposlenih po raznim osnovama;
 • koordinira izradu strategije razvoja i programiranje razvoja Općine;
 • surađuje sa nadležnim institucijama županija u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije i definiranja poticajnih mehanizama za financiranje prioriteta iz strategije razvoja Općine;
 • koordinira pripremu i implementaciju razvojnih projekata, u suradnji sa ostalim službama, županijskim organima uprave, susjednim jedinicama lokalne samouprave i socio – ekonomskim partnerima i objedinjuje razvojne podatke službi;
 • koordinira izradu jedinstvenih trogodišnjih i godišnjih planova rada Općine u dijelu koji se odnosi na razvojne projekte, u suradnji sa nadležnim službama i prati njihovu realizaciju;
 • vodi centralnu bazu podataka o realizaciji projekata od značaja za ispunjenje sektorskih i strateških ciljeva općine uključujući i socio – ekonomske pokazatelje od značaja za razvoj općine;
 • obavlja poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu europskih integracija;
 • osigurava usklađenost proračunskog planiranja i Plana javnih investicija sa razvojnim prioritetima Općine;
 • vrši analizu pripremljenih podataka i priprema informacija o trendovima razvoja u Općini za općinskog načelnika;
 • pruža stručnu i tehničku podršku u procesu pripreme trogodišnjeg i godišnjeg plana rada Općine;
 • priprema prijedloge za uključivanje razvojnih projekata u proračun za sljedeću godinu;
 • koordinira realizaciju Godišnjeg plana rada Općine u dijelu koji se odnosi na razvojne projekte sa nadležnim službama;
 • inicira i koordinira proces godišnjeg i polugodišnjeg izvještavanja o realiziranim projektima u prethodnom periodu, uključujući ostvareni napredak u postizanju postavljenih strateških i sektorskih ciljeva;
 • prati javne pozive za financiranje projekata iz eksternih izvora financiranja;
 • prati realizaciju projekata financiranih iz eksternih izvora financiranja;
 • prati realizaciju strategije razvoja Općine i vrši njeno vrednovanje u odnosu na postavljene strateške i sektorske ciljeve;
 • inicira i koordinira procesa evaluacije i revizije strategije razvoja Općine;
 • osigurava javnost rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, kao i praćenja i izvještavanja o strategiji razvoja Općine putem uspostavljenih te
 • obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, a koji su iz nadležnosti Ureda načelnika.

Unutarnje ustrojstvo Ureda

Unutar Ureda načelnika postoji unutarnja ustrojbena jedinica – Odjeljenje za Lokalno ekonomski razvitak (LER).

WordPress Video Lightbox