Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Vesna Vasilj, dipl. ing. arh.

Vesna Vasilj, dipl. ing. arh.

Pomoćnica načelnika
+387 36 640 522
+387 36 640 534
[email protected]

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Djelokrug rada Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • obavlja i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja statističku obradu podataka, o poslovima iz oblasti za koje je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, renta i doprinosa za skloništa;
 • obavlja stručne i poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski plan i urbanistički projekti i drugi dokumenti prostornog uređenja koji su definirani Zakonom o prostornom uređenju);
 • obavlja analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana;
 • obavlja izradu nacrta akata koje usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju nadležne institucije iz oblasti za koje je osnovana;
 • obavlja poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • stara se o realizaciji proračunskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadležnosti Službe,
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu te
 • obavlja i druge stručne poslove i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnosti.

Unutarnje ustrojstvo Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se bez unutarnjih ustrojbenih jedinica.

WordPress Video Lightbox