Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Jasna Karačić, dipl. ing.

Jasna Karačić, dipl. ing.

Pomoćnica načelnika
+387 36 640 523
+387 36 640 577
[email protected]

Služba za gospodarstvo

Djelokrug rada Općinske službe za gospodarstvo

Općinska služba za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja upravne poslove iz nadležnosti Službe;
 • obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, sanitarne zaštite, zaštite okoliša, komunalne infrastrukture, urbanizma i građenja;
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;
 • obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima, kao i nadzor racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje općina;
 • obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;
 • organizira analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora;
 • predlaže, u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima glede pitanja iz nadležnosti Službe;
 • skrbi o zaštiti šuma i šumskog zemljišta;
 • obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje obradu, analiziranje statističkih podataka,
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti strateškog planiranja, lokalnog ekonomskog razvoja,
 • sprovodi utvrđenju politiku u oblasti strateškog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,
 • realizacija i kontrola realizacije razvojnih projekta i kapitalnih investicija,
 • kontinuirano promovira Općinu Čitluk kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija,
 • radi na uspostavi, promoviranju i načinu upravljanja poslovnih zona,
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu te
 • obavlja i druge poslove iz svoje oblast utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadležnost.

Unutarnje ustrojstvo Općinske službe za gospodarstvo

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:

 1. Odsjek za gospodarstvo
 2. Odsjek za inspekcijske poslove 

Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

 1. Odsjek za gospodarstvo

  Odsjek za gospodarstvo obavlja slijedeće poslove i zadatke:

  • obavlja pravne i stručne poslove iz oblasti poduzetništva koji su u nadležnosti općine;
  • izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji i djelatnosti;
  • uspostavlja i vodi registre;
  • izdaje namjensku suglasnost za poslovne prostore;
  • izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj  evidenciji;
  • obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu analiziranje statističkih podataka;
  • sudjeluje u izradi kratkoročnih, srednjoročnih strateških planova;
  • obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja;
  • obavlja poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora;
  • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima, kao i kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje općina;
  • izrađuje informacije, izvješća i druge materijale iz oblasti gospodarstva i druge poslove iz svoje nadležnosti;
  • priprema i izrađuje nacrte normativnih i drugih općih akata iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove iz navedenih oblasti sukladno zakonu.

 2. Odsjek za inspekcijske poslove

  Odsjek za inspekcijske poslove obavlja slijedeće poslove i zadatke:

  • obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom i drugim propisima utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, sanitarne zaštite, urbanizma i građenja, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture;
  • sačinjava izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim tijelima te surađuje s njima sa svrhom efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja osnovne djelatnosti te
  • obavlja sve druge poslove iz svoje nadležnosti.
WordPress Video Lightbox