Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Pavo Zovko, dipl. oec.

Pavo Zovko, dipl. oec.

Pomoćnik načelnika
+387 36 640 521
+387 36 640 528
[email protected]
[email protected]

Služba za financije

Djelokrug rada Općinske službe za financije

Općinska služba za financije (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
  provedbu zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti financija;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • priprema i izrađuje općinski Proračun i planove izvanproračunskih sredstava;
 • izrađuje odluke o izvršenju Proračuna i druge akte iz oblasti financija;
 • obavlja plaćanje i prijenos sredstava transakcijskog računa;
 • prati realizaciju izvršenja Proračuna po vrstama prihoda i rashoda po korisnicima;
 • sustavno i ažurno evidentira sve proračunske transakcije u okviru općinskih prihoda i rashoda;
 • sustavno i ažurno knjiži sve financijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama;
 • pravovremeno obavlja zaključna knjiženja po periodičnim i završnom računu;
 • izrađuje tablična izvješća i informacije za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i viša državna tijela (županijska i federalna);
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu,
 • osigurava da se pravilno primjenjuju propisi o slobodi pristupa informacijama te
 • obavlja sve stručne i administrativne poslove za koje je Služba utemeljena kao i
  druge poslove iz njezine nadležnosti.

Unutarnje ustrojstvo Općinske službe za financije

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se bez unutarnjih ustrojbenih jedinica.

WordPress Video Lightbox