Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Ilko Prusina, dipl.iur.

Ilko Prusina, dipl.iur.

Pomoćnik načelnika
+387 36 640 546
+387 36 640 576
[email protected]

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje

Djelokrug rada Općinske službe za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje

Općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja upravno-pravne poslove u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja poslove vođenja registra mjesnih zajednica i suradnje sa mjesnim zajednicama;
 • obavlja poslove pružanja pravne pomoći;
 • surađuje na sredstvima informiranja i prati primjenu Zakona i slobodi pristupa informacijama;
 • obavlja poslova Centra za pružanje usluga građanima;
 • vođenja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga službe i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju tih evidencija;
 • vođenja postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama;
 • praćenja i primjene zakona i propisa iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vođenje MKR, MKU i MKV i knjiga državljana,
 • vođenja matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i matičnih knjiga državljana,
 • izdavanja uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga i knjiga državljana, obrada i dostavljanje statističkih podataka, izvješća, obavijesti i popisa iz matičnih evidencija, čin sklapanja braka, pokretanje ostavinskih postupaka kod nadležnih sudova;
 • obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja (prijam, evidentiranje, arhiviranje i otprema pošte) za potrebe svih službi za upravu i stručnih službi;
 • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa i o istim vodi propisanu evidenciju;
 • obavlja personalne poslove za rukovodeće i ostale državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu i stručnih;
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i druge upravne poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz BIZ-a,
 • utvrđivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, i druge vidove socijalne pomoći;
 • davanje stručnih mišljenja na nacrte i prijedloge općih propisa iz oblasti BIZ-a;
 • vršenja pomoći korisnicima BIZ-a u ostvarivanju njihovih prava;
 • priprema propise iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik;
 • obavlja i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih općinskih službi za upravu;
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu te
 • obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim
  propisima koji su joj dani u nadležnost.

Unutarnja ustrojba Općinske službe za društvene djelatnosti, opću upravu branitelje

Poslovi i radni zadatci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru slijedećih unutarnjih ustrojbenih jedinica:

 1. Odsjek za branitelje i društvene djelatnosti
 2. Odsjek za opću upravu.
 

Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

 1. Odsjek za branitelje i društvene djelatnosti

  Odsjek za branitelje i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

  • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i druge upravne poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz BIZ-a;
  • utvrđivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, i druge vidove socijalne pomoći;
  • davanje stručnih mišljenja na nacrte i prijedloge općih propisa iz oblasti BIZ-a;
  • vršenja pomoći korisnicima BIZ-a u ostvarivanju njihovih prava;
  • predlaže i provodi utvrđenu politiku i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti skrbi o djeci, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju, visokom školstvu, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,
  • rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
  • obavlja poslove vođenja registra mjesnih zajednica i suradnje sa mjesnim zajednicama;
  • vodi postupak u svezi primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama;
  • surađuje sa sredstvima informiranja i prati primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama;
  • obavlja poslove pružanja pravne pomoći građanima,
  • osigurava suradnju s odgovarajućim županijskim tijelima iz oblasti za koju je utemeljena;
  • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka.
 2. Odsjek za opću upravu ili Centar za pružanje usluga građanima

  Odsjek za opću upravu ili Centar za pružanje usluga građanima (u daljnjem tekstu: Odsjek ili Centar) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

  • osigurava izvršenje zakona i drugih propisa iz oblasti opće uprave;
  • rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti općine za koje nije nadležna niti jedna druga općinska službe za upravu;
  • vođenja upravnog postupka u upravnim stvarima u oblasti opće uprave;
  • vršenje poslova Centra za pružanje usluga građanima;
  • vođenja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga službe i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju tih evidencija;
  • vođenja postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama;
  • praćenja i primjene zakona i propisa iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vođenje MKR, MKU i MKV i knjiga državljana;
  • vođenja matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i matičnih knjiga državljana, čin sklapanja braka, pokretanje ostavinskih postupaka kod nadležnih sudova;
  • izdavanja uvjerenja i izvadaka iz matičnih knjiga i knjiga državljana, obrada i dostavljanje statističkih podataka, izvješća, obavijesti i popisa iz matičnih evidencija;
  • obavlja poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa i o istim vodi propisanu evidenciju;
  • obavlja personalne poslove za rukovodeće i ostale državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu i stručnih službi;
  • obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja (prijam, evidentiranje, arhiviranje i otprema pošte) za potrebe svih službi za upravu i stručnih službi;
  • obavlja normativno-pravne poslove u svezi donošenja općih akata iz djelokruga Odsjeka te
  • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka.
WordPress Video Lightbox