Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Ivan Ostojić, dipl. ing. agr.

Ivan Ostojić, dipl. ing. agr.

Pomoćnik načelnika
+387 36 640 546
+387 36 640 537
[email protected]

Služba za civilnu zaštitu

Djelokrug rada Općinske službe

Općinska služba za civilnu zaštitu (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • organizira, priprema i provodi poslove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugi nesreća na području općine;
 • izrađuje procjenu ugroženosti na području općine;
 • priprema program i plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite;
 • obavlja popunu ljudstvom stožera civilne zaštite i postrojbi civilne zaštite i vatrogastva, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;
 • priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće;
 • obavlja stručne poslove na ustrojstvu i provedbi deminiranja iz nadležnosti općine;
 • organizira službu motrenja, praćenja, otkrivanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća i uzbunjivanje pučanstva o postojećoj ili nastaloj opasnosti;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine;
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasna jedince općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje suradnju sa Županijskom upravom civilne zaštite;
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine u suradnji sa ostalim službama za upravu općine;
 • izrađuje Plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju u suradnji sa službama za upravu općine;
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice iz točke 11. i drugih osoba koja se bave poslovima vatrogastva;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;
 • ostvaruje suradnju sa pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog osobe na području općine;
 • ostvaruje suradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva;
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu te
 • obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnosti.

Unutarnje ustrojstvo Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se bez unutarnjih ustrojbenih jedinica, ali se u sastavu ove službe nalazi protupožarna jedinica – profesionalna Vatrogasna postrojba Čitluk.

WordPress Video Lightbox