Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Franimir Pervan, dipl. iur.

Franimir Pervan, dipl. iur.

Pomoćnik načelnika
+387 36 640 532
+387 36 640 537
[email protected]

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta

Djelokrug rada Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i  katastar zemljišta

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • obavlja i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja statističku obradu podataka, o poslovima iz oblasti za koje je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, renta i doprinosa za skloništa;
 • obavlja stručne i poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski plan i urbanistički projekti i drugi dokumenti prostornog uređenja koji su definirani Zakonom o prostornom uređenju);
 • obavlja analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana;
 • obavlja izradu nacrta akata koje usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju nadležne institucije iz oblasti za koje je osnovana;
 • obavlja poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • stara se o realizaciji proračunskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadležnosti Službe,
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu, te
 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti  za koje je osnovana;
 • obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevnom zemljištu;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina;
 • obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina;
 • razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;
 • rješava o pravima na nekretninama  sukladno sa zakonom;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;
 • obavlja poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka sukladno sa zakonom i drugim propisima;
 • obavlja poslove vještačenja po pozivu suda  u imovinsko-pravnoj oblasti;
 • obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja  imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu, te
 • obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblast utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadležnost.

A. Unutarnje ustrojstvo Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:

 1. Odsjek za urbanizam i graditeljstvo
 2. Odsjek za imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta

 

B. Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

 1.  Odsjek za urbanizam i graditeljstvo
 • obavlja i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovan;
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe
 • obavlja statističku obradu podataka, o poslovima iz oblasti za koje je osnovan;
 • rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, renta i doprinosa za skloništa;
 • obavlja stručne i poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski plan i urbanistički projekti i drugi dokumenti prostornog uređenja koji su definirani Zakonom o prostornom uređenju);
 • obavlja analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovan;
 • obavlja izradu nacrta i prijedloga akata koje usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju nadležne institucije;
 • obavlja poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • stara se o realizaciji proračunskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadležnosti Službe,
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu, te
 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja statističku obradu podataka;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti urbanizma i graditeljstva za Općinsko vijeće.

 

 1. Odsjek za imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta
 • obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih poslova,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih poslova na građevinskom zemljištu (dodjela građevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planiranja gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog natječaja, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovitoj uporabi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje suglasnosti na promet nedovršene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na temelju odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta  po ponudi  ranijeg  vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika  na prijenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treće osobe, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu),
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • utvrđivanje pravo vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
 • utvrđivanje etažnih vlasnika na dijelovima zgrade,
 • vodi postupak određivanja pravične nakade u prvom stupnju za građane, pravne osobe i druge subjekte čije su nekretnine  prenijete u državnu svojinu,
 • obavlja poslove održavanja premjera i katastra nekretnina te davanje podataka iz katastra u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • obavlja poslove vještačenja po pozivu suda,
 • obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
 • obavlja uviđaj i potrebna mjerenja na licu mjesta u pogledu pitanja koja se odnose na izdavanje urbanističke suglasnosti za izgradnju objekta,
 • obavlja identifikaciju parcele i objekta u katastru nekretnina,
 • obavlja iskolčenje objekta i kontrolu temelja građevinskih objekata,
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i katastra zemljišta za Općinsko vijeće.
WordPress Video Lightbox