Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Oglas o obnovi izmjere na području dijela katastarske općine Čitluk (K.O. Čitluk)

Općina Čitluk obavještava zainteresiranu javnost kako je u pripremi obnova izmjere na području dijela katastarske općine Čitluk. Zračno snimanje katastarskih čestica planirano je u prvoj polovini ožujka 2024. godine te je stoga neophodno sve međe označiti i obilježiti najkasnije do 26. veljače 2024. godine.

Katastarski podaci na području Općine Čitluk uspostavljeni su 1965. godine te kao takvi su zastarjeli i ne prikazuju stvarno stanje na terenu. Tijekom proteklih desetljeća nastale su mnoge promjene – izgrađena nova naselja i prometnice. Parcele su mijenjale oblike i vlasnike, a mnoge od ovih promjena nikada nisu evidentirane u katastru.

S ciljem usklađivanja katastarskih podataka o položaju, obliku, površini i načinu korištenja na terenu i u katastarskoj evidenciji, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove HNŽ Mostar i Općina Čitluk pokrenuli su postupak obnove izmjere.

Završetkom geodetskog katastarskih poslova na izradi budućeg katastra, ažurne, točne i pouzdane baze podataka katastra, dobit će se novi katastarski operat koji će odražavati stvarno stanje na terenu i aktualno stanje imovinsko – pravnih odnosa u katastru.

Vlasnici nekretnina na području na kojem se provodi postupak obnove izmjere imati će najviše koristi od obnovljene evidencije te bi se trebali maksimalno angažirati u postupku obilježavanja katastarskih parcela odnosno nekretnina čiji su vlasnici.

Postupak obnove izmjere na području dijela katastarske općine Čitluk izvršit će se kroz sljedeće faze implementacije:

1. faza – obilježavanje međa trajnim i vidljivim biljegom (oznakama),
2. faza – označavanje, bojanje i pročišćavanje međa (signalizacija međnih oznaka),
3. faza – davanje podataka o posjedu te pregled svega evidentiranog na izlaganju.

 

UPUTE VLASNICIMA ZEMLJIŠTA
o pravilnom obilježavanju posjeda

Obilježavanje međa trajnim i vidljivim biljegama (oznakama)

Prvi i najvažniji zadatak svih vlasnika bit će obilježavanje međa trajnim i vidljivim biljegama (oznakama). Svrha obilježavanja je da se svaka međa učini trajno čvrstom kroz drugi niz godina. Tamo gdje su međe već obilježene tako da je na njima sazidan zid, betonska, drvena ili žičana ograda, potrebno je samo pregledati međne biljege (oznake) i eventualna oštećenja popraviti.

Ostale međe treba obilježiti tako da sva mjesta gdje se međa lomi ili križa s drugom međom, obilježiti na jedan od sljedećih načina:

a) betonskim stupovima dimenzija 10 x 10 x 50 cm – Tip M1.,
b) grubo obrađenim prirodnim kamenom, dubine najmanje 50 cm – Tip M2.,
c) korištenjem prirodne stijene kojoj se obradi vrh u obliku uklesanog kvadrata dimenzija 10 x10 cm – Tip M3.,
d) željeznom bolcnom prečnika 2 cm, dužine 10 cm ugrađenom u stijenu ili beton – Tip M4.,
c) plastificiranim čeličnim sidrom prečnika 12 mm dužine 500 mm sa glavom od plastike, žute boje i natpisom „MEĐNA TOČKA“- Tip M5.

Ako je međa ravna (u pravcu) dovoljno je učvrstiti samo krajnje točke. Međutim, ako je međa zakrivljena potrebno je učvrstiti točku svakih 10 do 20 m ovisno o zakrivljenosti.

Mjesto na kojem će se obilježiti međa zajednički i dogovorno utvrđuju oba vlasnika susjednih parcela. Preporučuje se da zakopavanje stupića ili kamena obave zajednički.

Vlasnici koji se ne mogu složiti kuda im ide međa jer svaki ima svoje mišljenje od kojeg ne odstupa, moraju obilježiti svaki svoj prijedlog međe, a spor će riješiti nadležni sud.

Predstavnici Općine Čitluk, Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i izvođača radova održat će edukacije na terenu a sve u cilju pravilnog obilježavanja međa. Nadalje, Općina Čitluk omogućiti će dio biljega i fotosignala za obilježavanje i označavanje međa.

 

Označavanje, bojanje i pročišćavanje međa (signalizacija međnih oznaka)

Novi katastarski planovi (baza podataka) izradit će se na osnovu avionskih snimaka i mjerenja na terenu. Da bi se na avionskom snimku vidjelo sve ono što treba biti sadržaj budućih katastarskih planova potrebno je na vrijeme izvršiti pripremu terena za avionsko snimanje na način da svi lomovi međa budu vidljivi iz zraka.

Da bi lomovi međa bili vidljivi iz zraka potrebno je sa svake strane točke obojiti kvadrat sa stranicama 20×20 cm i to tako da stubić (biljega) ostane u sredini kvadrata. S obzirom da je ovo bojanje privremenog karaktera samo radi snimanja, bojiti se može bijelom (vapnenom ili fasadnom bojom) za vrijeme suhog vremena.

 

Ako je oko oznake (biljege) zemlja ili trava, trebat će oko nje složiti kamenje, a zatim to kamenje obojiti kako je opisano ili postaviti bijelu plastičnu foliju jednake veličine.

U naseljima gdje su okućnice ograđene zidovima i ogradama treba obojiti točke lomova međa.

Prilikom obilježavanja i označavanja (bojanja) treba obratiti pažnju na to da iznad točke loma (međe) nema grana obližnjih stabala koje bi zaklanjale pogled na točku iz zraka. Takve grane treba posjeći, a šikaru raskrčiti. Na lomovima treba pročistiti barem 2 m oko točke.

Ako se pored točke loma međe nalazi neka voćka ili vrijedno stablo, nije potrebno sjeći grane već će se umjesto točke na lomu obojiti druge dvije pomoćne točke. Svaka pomoćna točka mora se nalaziti na jednoj od međnih linija, dovoljno odmaknute od stabla da budu dobro vidljive iz zraka. Pomoćne točke ne treba trajno stabilizirati već na njih privremeno staviti veći kamen i obojiti ga.

 

Davanje podataka o posjedu te pregled svega evidentiranog na izlaganju

Nakon avionskog snimanja izradit će se digitalni ortofoto planovi snimljenog terena. S njima će geodetski stručnjaci izvođača radova obilaziti teren i prikupljati podatke o posjednicima, položaju i obliku katastarskih parcela, te podacima o načinu korištenja.

Nakon izrade novih katastarskih planova (baze podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta) izračuna površina i načina korištenja za svaku parcelu, od strane povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta, svaki posjednik bit će pozvan na izlaganje prikupljenih podataka na javni uvid.

Tom prilikom moći će se izjaviti eventualni prigovori na položaj, oblik i način korištenja parcela.

Snimanje iz zraka planirano je tijekom mjeseca ožujka 2024. godine (između 1. 3. – 15. 3. 2024. godine). Stoga je važno da se sve međe označe i obilježe najkasnije do 26.2. 2024. godine.

Za sve dodatne informacije građani, koji imaju nekretnine na području katastarskih općina Čitluk, mogu dobiti na kontakt telefone:
• 063 044-767 – Mjesna zajednica Čitluk Grad;
• 036/640-569 ili 036/640-571 – Općina Čitluk, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta.

Područje obuhvata

U svrhu upoznavanja s Projektom bit će organizirana edukacija posjednika i vlasnika nekretnina sukladno rasporedu koji možete vidjeti OVDJE.

 

 

WordPress Video Lightbox