Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u Hotelu Brotnjo.

Nakon uvodnog dijela sjednice, na kojem su vijećnice i vijećnici jednoglasno usvojili dnevni red predložen od strane predsjednika OV Čitluk Predraga Smoljana, te nakon što je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice i nakon što su vijećnice i vijećnici postavili svoja vijećnička pitanja, uslijedile su prezentacije dva izvješća o radu u protekloj 2021. godini.

Veronika Volarić, predsjednica Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Općine Čitluk, nazočne vijećnice i vijećnike upoznala je s radom Žalbenog vijeća u protekloj godini i odgovorila na vijećnička pitanja.

Također, Zlatko Prusina, ravnatelj Kulturno-informativnog centra Čitluk, vijećnicama i vijećnicima prezentirao je izvješće o radu KIC-a u 2021. godini. Uz isticanje najvažnijih aspekata izvješća o radu, ravnatelj Prusina je dodao kako će KIC u ovoj godini obilježiti 60. obljetnicu djelovanja i odgovorio na pitanja vijećnika.

Općinsko vijeće Čitluk jednoglasno je usvojilo zaključke o oba navedena izvješća o radu.

Detaljno obrazlažući izvješće o polugodišnje izvršenju proračuna, Pavo Zovko, pomoćnik načelnik iz Službe za financije, istaknuo je kako su u Planu proračuna za 2022. godinu prihodi i primici planirani u iznosu od 9.550.000,00 KM, uz 1.400.000,00 KM nerealiziranog kredita iz prethodne godine, te da su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni 54,19% što iznosi 5.174.991,18 KM.

S druge strane, tekući i kapitalni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.950.000,00 KM, od toga tekuća pričuva 10.000,00 KM, a ostvarenje do 30.lipnja iznosilo je 43,79% ili 4.795.353,78 KM.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Čitluk usvojena je jednoglasno.

Na 19. sjednici Općinskog vijeća Čitluk prezentira je i informacija o radu ovog predstavničkog tijela za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2022. godine. Informaciju o radu Vijeća pripremio je Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk, koji je također i prezentirao informaciju o radu, a u informaciji o radu istaknuti su izvještajni dio, normativni dio, pregled imenovanja i razrješenja te danih suglasnosti i ovlaštenja od strane Općinskog vijeća, osvrt na rad radnih tijela i kolegija OV Čitluk. U prezentiranoj informaciji o radu navedena je i nazočnost vijećnika na sjednicama, kao i teme raspravljanja, obrazlaganja i sudjelovanja u raspravama i rezultati glasovanja, a sastavni dio informacije o radu je i usporedba podataka sa podacima iz ranijih godina.

U radu Općinskog vijeća Čitluk pod točkom dnevnog reda „Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na Prijedlog ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području općine Čitluk“, uz vijećnice i vijećnike, aktivno su sudjelovali Ines Demirović, terenska službenica UNDP-a za MEG Projekt, Sandi Zulić, konzultant na MEG Projektu iz Una Consultinga, Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk i Slaven Markota, koordinator ispred Općine Čitluk za MEG Projekt.

Navedeni su vijećnicama i vijećnicima pružili dodatne informacije vezane za spomenuti ugovor te odgovorili na njihova pitanja. Nakon toga, Općinsko vijeće Čitluk dalo je suglasnost na prijedlog Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području općine Čitluk, koji će se zaključuje između Općine Čitluk i J.P. Broćanac d.o.o. Čitluk, a u svrhu implementacije Akcijskog plana za jačanje sustava za očuvanje integriteta Općine Čitluk, u okviru provedbe Projekta općinskog okolišnog upravljanja; (MEG), koji Općina Čitluk provodi u sklopu Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Ugovor se zaključuje u svrhu osiguranja uvjeta za pružanje i razvoj javnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i ostvarivanja javnog interesa u tim djelatnostima, što podrazumijeva zadovoljavanje onih potreba društva koje su nezamjenjiv uvjet života i rada građana, državnih organa, gospodarskih i drugih subjekata na području jedinice lokalne samouprave.

Svrha ovog ugovora je osiguranje uvjeta za trajno, održivo, kvalitetno pružanje usluga opskrbe pitkom vodom, putem održavanja, poboljšanja pouzdanosti i proširenja postojeće mreže za opskrbu pitkom vodom u općini Čitluk, i stalno i kvalitetno sakupljanje i odvodnju otpadnih voda putem održavanja i poboljšanja javne kanalizacijske mreže u općini Čitluk, uz istovremeno očuvanje i zaštitu vodenog ekosustava i okoliša.

Općinsko vijeće Čitluk na danas održanoj sjednici usvojilo je prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk.

Također, na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk usvojeni su svi prijedlozi koje su za današnje zasjedanje pripremile Općinska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove i Općinska služba za gospodarstvo, a čije su odredbe obrazlagali pomoćnici načelnika Franimir Pervan i Jasna Karačić.

WordPress Video Lightbox