Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Centar za socijalni rad Čitluk

Na temelju  članka 1.stavak 1.,članka 5. i 7.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ („Narodne novine HNŽ“,br:4/19,5/19 i 5/20), članka 3.stavak 3.Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Centru za socijalni rad Čitluk, članka 13. i 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk, broj:591/12,581/16,1528/19  i 1504/21 i Odluke Upravnog vijeća Centra,broj:27/22 od 05.01.2022.godine o potrebi prijema diplomiranog socijalnog radnika-magistra socijalnog rada na određeno vrijeme-do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta na radno mjesto –Poslovi socijalnog radnika za zaštitu braka, obitelji i djece, maloljetnih osoba, posvojenja i tretman djece i mladeži sa poremećajima u ponašanju, ravnatelj Centar za socijalni rad Čitluk r a s p i s u j e :
J A V N I   OGLAS
za prijem diplomiranog socijalnog radnika-magistra socijalnog rada
u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta
u Centru za socijalni rad Čitluk
Kratak opis poslova: otkriva uzroke poremećaja bračnih odnosa, te bračne partnere usmjerava na iznalaženje rješenja kako bi se poremećaji ublažili, a po mogućnosti i otklonili, u predmetima koji se odnose na sadržaj roditeljske skrbi, te zaštite prava i interesa djeteta, kao član Stručnog tima za poslove zaštite djece i mladeži s poremećajima u ponašanju izdaje: službene zabilješke, socijalne anamneze, izvješća, mišljenja i prijedloge, timske zaključke, provodi savjetodavni rad sa roditeljima, a po potrebi sa malodobnim djetetom, sudjeluje  u radu i sačinjava timske zaključke, nakon održane sjednice Stručnog tima za poslove zaštite djece i mladeži s poremećajima u ponašanju ,izrađuje prijedloge i mišljenja za potrebe postupka razvoda braka koji se odnosi na skrbništvo o djetetu, uzdržavanje i održavanje osobnih odnosa i neposrednih kontakata s roditeljem kome dijete ne bude povjereno, surađuje sa sudom, te prisustvuje na ročištu u postupku brakorazvodne parnice između bračnih drugova, povjeravanju malodobne djece, uzdržavanju i ostvarivanju osobnih odnosa i neposrednih kontakata sa roditeljem kome dijete ne bude povjereno, obavlja aktivnosti oko pripreme postupka skrbništva za malodobne osobe i prikupljanja dokumentacije, sudjeluje u postupku pronalaženja osobe koja će biti postavljena za skrbnika, upoznaje ga sa pravilima, dužnostima i obvezama skrbnika, sudjeluje u donošenju timskog zaključka kod radnji u postupcima donošenja odluke u svrhu zaštite interesa osobe pod skrbništvom, podnosi prijedloge za razrješenje skrbnika Stručnom timu za skrbništvo i posvajanje, ukoliko skrbnik ne obavlja skrbničke dužnosti popisane Zakonom, zaprima zahtjeve za zasnivanje posvojenja, vodi upravni postupak i kompletira spis potrebnom dokumentacijom, poziva i zajedno sa ostalim članovima Stručnog tima za skrbništvo i posvojenje uzima izjave posvojitelja, roditelja posvojenika i samog posvojenika starijeg od 10. godina, obavlja postupak posvojenja, sudjeluje u timskom odlučivanju o zasnivanju posvojenja,vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju o posvojenju, izrađuje mišljenje o opravdanosti prijedloga malodobnika da mu se dopusti sklapanje braka prije navršene punoljetnosti, daje mišljenja u predmetima o odobrenju roditelja za raspolaganje i imovinom malodobnog djeteta, surađuje sa školom, vrtićem, zdravstvenim i dr. ustanovama, tužiteljstvom, policijom i dr., sudjeluje u timskom radu i timskoj obradi slučaja Stručnog tima za zaštitu malodobnih osoba, provodi savjetodavni rad s malodobnim osobama, njihovim roditeljima, odnosno skrbnicima, te pruža pomoć u prevladavanju specifičnih teškoća, priprema obitelji i djecu za Komisije za razvrstavanje djece i mladeži ometane u fizičkom i psihičkom razvoju, uspostavlja bazu podataka i ažurno vodi evidenciju djece sa posebnim potrebama, organizira smještaj djece u socijalno-zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, liječenje i osposobljavanje, sudjeluje u programiranju, organiziranju i provođenju različitih preventivnih aktivnosti u odnosu na rizično ponašanje djece i mladeži, radi sa različitim obiteljima te učestvuje u detekciji djece i mladeži s poremećajima u ponašanju s ciljem sprječavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije, sudjeluje u programiranju, organiziranju i provođenju različitih  aktivnosti u zaštiti djece žrtava nasilja, obavlja poslove za potrebe pred pripremnog, pripremnog i istražnog postupka za malodobnike i mlađe punoljetne osobe, te prekršajnog postupka za malodobne, sudjeluje u izvršenju odgojnih mjera iz nadležnosti Centra, sigurnosnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora, poduzima mjere socijalne zaštite i druge mjere, po potrebi (u slučaju kada nije moguće kontaktirati sa roditeljima) prisustvuje istražnom postupku s djecom i mladeži počiniteljima kaznenih djela u policijskoj stanici, kao i u slučajevima kada je počinjeno kazneno djelo na štetu djeteta, obavlja nadzor nad izvršenjem roditeljskog staranja po službenoj dužnosti, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Centra kojemu je odgovoran za svoj rad.
Kandidat treba da ispunjava opće uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o radu i  posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centar za socijalni rad Čitluk, broj:591/12,581/16,1528/19  i 1504/21 .
Opći uvjeti za kandidata su:
-Da je državljani BiH
-Da je stariji od 18. godine
-Da je zdravstveno sposoban za posao za koji se kandidira
Pored općih uvjeta  kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete :
-VSS – VII stupnja stručne spreme, diplomirani socijalni radnik, odnosno magistar socijalnog rada sa završenim II ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja, završen Fakultet političkih znanosti ili Filozofski fakultet-smjer socijalni rad ,jedna (1) godina radnog iskustva u struci.
Broj izvršitelja: 1 (jedan) na određeno vrijeme – do povratka djelatnice Centra sa porodiljnog dopusta, a najdulje 12 mjeseci.
Uz prijavni obrazac, koji je kandidat obvezan popuniti i vlastoručno potpisati, a koji se nalazi na Web stranici općine Čitluk i  Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
-izvod iz Matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-uvjerenje o prebivalištu ,
-fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine)
-potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu nakon završene visoke stručne spreme na poslovima u struci,
-životopis
Tražena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do trenutku prijave na  javni oglas, osim Izvatka iz matične knjige rođenih s neograničenim rokom važenja):
• Samo izabrani kandidat je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima iz radnog mjesta na koje je izabran, uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka i dokaz da nije osuđivan za kazneno djelo i to u roku od 8 dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos.
• Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ, (“Narodne novine” HNŽ br. 6/18 i 4/21),kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ako ispunjavaju opće i posebne uvjete radnoga mjesta, te je isti dužan dostaviti dokaz o statusu temeljem kojeg ostvaruje pravo na prioritet.
• Pri prijavi na javni oglas osobe koje imaju prioritet pri zapošljavanju sukladno naprijed navedenom dužne su dostaviti dokaz o statusu na osnovu kojeg ostvaruju prioritet, a dokaz za ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji, članove obitelji poginulih, umrlih i nestalih boraca, dobitnike ratnih priznanja i odličja i članove njihovih obitelji je rješenje ili uvjerenje nadležne gradske/općinske službe za pitanja boraca, za demobilizirane borce i članove njihovih obitelji, rješenje ili uvjerenje odjela branitelja prema mjestu njihovog prebivališta, a za osobe s invaliditetom rješenje od mjerodavnog organa o priznavanju statusa.
• Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.
Napomena:
Kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti:
– Potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa podacima o poslovima na kojim je kandidat radio i vremenu provedenom na tim poslovima.
Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu su radna knjižica, ugovori o radu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.
– Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog oglasa obavit će se pismena i usmena provjera znanja. Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na oglas.
– Javni oglas ostaje otvoren petnaest(15) dana računajući od prvog narednog dana od dana objave u dnevnim novinama: „Večernji list“ i „Dnevni list“, a isti je objavljen putem Službe za zapošljavanje HNŽ, te na oglasnoj ploči Centra za socijalni rad Čitluk i Web stranici općine Čitluk.
– Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog oglasa, ili koji su dostavili kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog oglasa dostaviti putem pošte,(obvezno sa imenom, prezimenom i adresom pošiljatelja) na adresu:
Centar za socijalni rad
Trg Duhanski br.6.
88260 ČITLUK
Sa naznakom: „Prijava na javni oglas“
Ravnatelj Centra,
Zdenko Markota
Dokumenti:
– Prijavni obrazac
WordPress Video Lightbox