Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika

Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 3. Izbornoga zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u svezi s člankom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24, od 3.5.2024. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Čitluk raspisuje:

J A V N I O G L A S
za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika.

II. Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:
1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2. Za člana biračkoga odbora ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornoga zakona BiH):
1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornoga zakona BiH;
2. koja je član najvišega izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnoga odbora ili glavnoga odbora);
3. koja je nositelj izabranoga mandata ili je član izvršnoga tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornoga zakona;
4. koja je aktualni kandidat ili je bio kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima
5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

Posebni uvjeti:
– da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu Čitluk, u pravilu da je upisan u izvod iz Središnjeg popisa birača za biračko mjesto za koje se imenuje,
– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stupanj stručne spreme;
– da mu nije izrečena sankcija od Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

III. Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči Općine Čitluk, na mrežnoj stranici Općine Čitluk i lokalnim medijima.

V. Tijelo za provedbu postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinsko izborno povjerenstvo Čitluk.

VI. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na info pultu Općine Čitluk ili na mrežnoj stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u sjedište izbornoga povjerenstva s naznakom:

Općinsko izborno povjerenstvo Čitluk
Trg Žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

S naznakom:
„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika – ne otvarati.”

Kandidati će, ako izborno povjerenstvo zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnoga oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Broj: 01-14-04-149/24

Čitluk, 28.6.2024. godine

Predsjednik OIP-a

Ivan Stojić 

 

Prilog:

Obrazac prijave

WordPress Video Lightbox