Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja gradske ljekarne Čitluk

Na temelju članka 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine F BiH br.46/10) i članka 24. Statuta Gradske ljekarne Čitluk, Upravno vijeće Gradske ljekarne Čitluk, na temelju  Odluke broj:04-14-07/22, donesene na svojoj sjednici 14.07.2022. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE LJEKARNE
ČITLUK

 

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja Gradske ljekarne Čitluk, na period od 4 (četiri) godine.

UVJETI: pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završena škola –diplomirani farmaceut (VSS-VII stupanj),
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • posjedovanje certifikata o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta

 

OPIS POSLOVA: kao poslovodni i rukovodni organ, osim poslova utvrđenih Zakonom o ustanovama, obavlja i sljedeće:

 • Organizira rad i vodi poslovanje Ljekarne,
 • Predstavlja i zastupa Ljekarnu
 • Odgovara za zakonitost rada Ljekarne
 • Predlaže organizaciju i unutrašnji ustroj Ljekarne
 • Predlaže plan i program rada i razvoja, te mjere za njihovo izvršenje
 • Zaključuje ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ljekarne
 • Izvršava odluke Upravnog vijeća
 • Imenuje i razrješava voditelje pojedinih službi Ljekarne
 • Donosi odluke o zapošljavanju i prestanku rada djelatnika
 • Donosi sve odluke iz oblasti radnih odnosa u prvom stupnju
 • Donosi pojedinačne akte u svezi s poslovanjem Ljekarne i radom djelatnika
 • Odobrava službena putovanja
 • Podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu i poslovanju Ljekarne svaka tri mjeseca
 • Sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja
 • Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA (ORIGINAL ILI OVJERENE KOPIJE) :

Svi kandidati trebaju dostaviti prijavu. Prijava treba sadržavati kratak životopis sa kontakt podacima (adresa, e-mail, kontakt telefon i slično). Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 

 • Izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objave javnog natječaja,
 • Izjavu da se na kandidata ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • Izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • Izjavu da nema privatni financijski interes u Gradskoj ljekarni Čitluk i s njom povezanim društvima,
 • Svjedodžba o završenoj školi VSS-VII stupanj, diplomirani farmaceut ili ekvivalent prema Bolonjskom stupnju obrazovanja,
 • Uvjerenje ili drugi zvanični dokaz o radnom iskustvu,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice.

Razmatranje prijava, intervju, rang lista

 

Upravno vijeće Gradske ljekarne Čitluk razmatrat će sve pristigle prijave i obaviti intervju s kandidatima.

Nakon provedenog postupka, Upravno vijeće Gradske ljekarne Čitluk imenuje ravnatelja s rang liste uspješnih kandidata uz prethodnu suglasnost Načelnika.

NAPOMENA: Izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Čitluk vrši se na mandatni period od 4 (četiri) godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog oglasa, ponovno biti imenovana za ravnatelja u istoj zdravstvenoj ustanovi, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.

 

Rok za prijavu i oglašavanje

 

Prijave uz navedene dokaze u zatvorenoj koverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Čitluk www.citluk.ba, na adresu:

 

Gradska ljekarna Čitluk

Stjepana Radića 3

88260 Čitluk

Upravno vijeće Gradske ljekarne Čitluk

uz naznaku:

„Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja“-NE OTVARATI

 

Javni natječaj objaviti će se na službenim stranicama Općine Čitluk (www.citluk.ba), Oglasnoj ploči Općine Čitluk, Oglasnoj ploči Gradske ljekarne Čitluk i  u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.  Podnositelji prijava po ovom natječaju biti će obaviješteni o izvršenom izboru u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                           Gradske ljekarne Čitluk

_______________________

                                                                                                              Jelena Marić,mag.iur.

Preuzmi natječaj

WordPress Video Lightbox