Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Franimir Pervan, dipl. iur.

Franimir Pervan, dipl. iur.

Pomoćnik načelnika
+387 36 640 524
+387 36 640 537
[email protected]

Služba za geodetske i imovinsko - pravne odnose

Djelokrug rada Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Općinske služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je
  osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana;
 • obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevnom zemljištu;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina;
 • obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina;
 • razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;
 • rješava o pravima na nekretninama sukladno sa zakonom;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;
 • obavlja poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka sukladno sa zakonom i drugim propisima;
 • obavlja poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti;
 • obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
 • sudjeluje u procesima razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine koji se odnose na Službu, te
 • obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblast utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadležnost.

Unutarnje ustrojstvo Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Za obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove utemeljuju se osnovne ustrojbene jedinice i to:

 1. Odsjek za imovinsko-pravne poslove
 2. Odsjek za geodetske poslove i katastar zemljišta

Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

  1. Odsjek za imovinsko-pravne poslove

   Odsjek obavlja slijedeće poslove i zadatke:

   • obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblast imovinsko-pravnih odnosa,
   • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu (dodjela građevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planiranja gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog natječaja, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovitoj uporabi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje suglasnosti na promet nedovršene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na temelju odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prijenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treće osobe, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu),
   • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
   • obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
   • utvrđivanje pravo vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
   • utvrđivanje etažnih vlasnika na dijelovima zgrade,
   • vodi postupak određivanja pravične nakade u prvom stupnju za građane, pravne osobe i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
   • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće,
   • obavlja i druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i
    drugim propisom stave u nadležnost Odsjeka.
 1. Odsjek za geodetske poslove i katastar zemljišta

  Odsjek obavlja slijedeće poslove i zadatke:

  • obavlja poslove održavanja premjera i katastra nekretnina te davanje podataka iz katastra u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  • obavlja poslove vještačenja po pozivu suda,- obavlja poslove vještačenja i druge  poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
  • obavlja uviđaj i potrebna mjerenja na licu mjesta u pogledu pitanja koja se odnose na izdavanje urbanističke suglasnosti za izgradnju objekta,
  • obavlja identifikaciju parcele i objekta u katastru nekretnina,
  • obavlja iskolčenje objekta i kontrolu temelja građevinskih objekata,
  • obavlja i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar
   nekretnina.
WordPress Video Lightbox