Op?inski projekti

Veleposlanstvo Republike Ma?arske zainteresirano za sufinanciranje ure?enja korita Luko?a

Ispis

sufinanciranje Na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? sa suradnicima razgovarao je ju?er u svom uredu s dr. sci. Dominikom Horvat, zamjenicom veleposlanika za ekonomska pitanja veleposlanstva Republike Ma?arske. Glavna tema sastanka bila je mogu?nost suradnje Op?ine ?itluk i Veleposlanstva Republike Ma?arske u realizaciji projekta ?i?enje korita potoka Luko? u Potpolju.

Više...
 

Zavrena rekonstrukcija dijela lokalne ceste u MZ Kru?evi?i

Ispis

kru?evi?i Rekonstrukcija dijela lokalne ceste u mjesnoj zajednici Kru?evi?i zavrena je ju?er. Na dionici dugoj priblino 500 metara postoje?i stari asfalt, koji je bio u loem stanju, zamijenjen je novim. Nakon uklanjanja starog sloja asfalta, djelatnici poduze?a za izgradnju i odravanje cesta Putovi d.o.o. Grude presvukli su spomenutu dionicu u MZ Kru?evi?i novim slojem asfalta.

Više...
 

FOTO: Sanacija lokalne ceste u Donjoj Blatnici

Ispis

sanacijaU sklopu priprema za odravanje velikog humanitarnog koncerta Ve?er dobrote, prijateljstva i pjesme koji ?e se odrati 10. kolovoza na platou crkve sv. Franje u Donjoj Blatnici, oko mjesta odravanja koncerta obavljaju se radovi na sanaciji lokalne ceste.

Više...
 

Odran okrugli stol u okviru izrade prostorne osnove za Urbanisti?ki plan Me?ugorje-Bijakovi?i

Ispis

okrugli stolU slubenim prostorijama Op?ine ?itluk u ?etvrtak, 23. srpnja odran je okrugli stol u okviru izrade prostorne osnove za Urbanisti?ki plan Me?ugorje-Bijakovi?i. Uz izra?iva?e iz poduze?a Ecoplan d.o.o. Mostar okruglom stolu nazo?ili su na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki?, predstavnici op?inskih slubi, Stjepan Krasi?, ministar prometa i veza u Vladi HN-a, upnik upe Me?ugorje fra Marinko akota, kao i predstavnici javnih poduze?a i institucija koji su danas pozvani na okrugli stol planiran dokumentom koji se zove Plan uklju?ivanja javnosti.

Više...
 

Odran inicijalni sastanak za osnivanje Savjetodavnog vije?e za stru?no obrazovanje i obuku

Ispis
SAVJETODAVNO VIJE?E Stru?no obrazovanje i obuku u BiH karakterizira slaba povezanost s tritem rada. Drutveni partneri nisu dovoljno uklju?eni u razvoj nastavnih planova i programa prema potrebama trita rada, a srednje stru?no obrazovanje u velikoj mjeri ovisi o suradnji s tritem rada. Modularni nastavni planovi i programi su predvidjeli da se dio sadraja u programima moe definirati u suradnji s drutvenim partnerima, za potrebe lokalnog gospodarstva. Budu?i da uspostavljanje suradnje kole s drutvenim partnerima ima viestruki zna?aj za pojedinca i drutvo u cjelini, danas je u ?itluku odran inicijalni sastanak za osnivanje Savjetodavnog vije?a za stru?no obrazovanje i obuku.
Više...
 

USAID Sida GOLD objavio natje?aj za sufinanciranje

Ispis

goldProjekt unapre?enja lokalnog razvoja (GOLD) koji zajedni?ki financiraju Ameri?ka agencija za me?unarodni razvoj (USAID) i vedska me?unarodna agencija za razvoj i suradnju (Sida) poziva zainteresirane kompanije da se jave na poziv za dostavljanje prijedloga za Program podrke manjeg opsega privatnom sektoru. Cilj ovog programa je pomo?i realizaciji aktivnosti koje vode ka pove?anju investicija, otvaranju novih radnih mjesta i pove?anju prodaje i izvoza.

Više...
 

Prezentiran projekt izgradnje dijela lokalne kanalizacijske mree za Me?ugorje i Bijakovi?e

Ispis

prezentacijaProjekt izgradnje tri kraka lokalne kanalizacijske mree u mjesnim zajednicama Me?ugorje i Bijakovi?i prezentiran je ju?er u slubenim prostorijama Op?ine ?itluk. Izra?iva? projekta je Gra?evinski fakultet Sveu?ilita u Mostaru, a na?elniku op?ine ?itluk Ivi Jerki?u, predsjedniku Op?inskog vije?a ?itluk Marinu Radii?u, predstavnicima MZ Me?ugorje i Bijakovi?i, predstavnicima op?inskih slubi i javnih poduze?a Broting i Bro?anac projekt je prezentirao doc. dr. sc. eljko Rozi? sa Gra?evinskog fakulteta.

Više...
 

Po?eli radovi na izgradnji tla?nog voda i dijela glavnog kanalizacijskog kolektora za Me?ugorje i Bijakovi?e

Ispis

kanalizacija me?ugorjeNedugo nakon zavretka i putanja u promet krunog toka Trome?a zapo?eli su radovi na izgradnji drugog visokovrijednog, dugo o?ekivanog i vanog kapitalnog projekta za cijelu op?inu ?itluk, posebice za naseljena mjesta Me?ugorje i Bijakovi?e. Naime, danas su nakon obavljenih svih predradnji zapo?eli radovi na izgradnji tla?nog voda i dijela glavnog kolektora kanalizacije za Me?ugorje i Bijakovi?e.

Više...
 

Projekt unaprje?enja lokalnog razvoja (GOLD)

Ispis

goldOp?ina ?itluk je potpisala Memorandum o razumijevanju s Agencijom za me?unarodni razvoj Sjedinjenih Ameri?kih Drava (USAID) i Ambasadom vedske, kojim je postala partnerska op?ina u Projektu unaprje?enja lokalnog razvoja (GOLD).

Više...
 

U Me?ugorju i Bijakovi?ima postavljeno prvih 200 ku?nih brojeva

Ispis

ku?ni brojeviPostavljenje ku?nih brojeva i plo?a s nazivima ulica i trgova u naseljenim mjestima Me?ugorje i Bijakovi?i napreduje dogovorenom dinamikom. Nakon to je krajem rujna, simboli?nim postavljanjem ku?nog broja na zgradu Op?ine ?itluk obiljeen po?etak realizacije projekta ozna?avanja ulica i trgova na terenu, postavljenje ku?nih brojeva nastavljeno je u Me?ugorju i Bijakovi?ima.

Više...
 

Na zgradu Op?ine ?itluk simboli?no postavljena prva plo?ica s ku?nim brojem

Ispis

plo?icaPostavljanjem plo?ice s ku?nim brojem na zgradu Op?ine ?itluk simboli?no je obiljeen po?etak Projekta ozna?avanja ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima te izradom adresnog registra za dio teritorija op?ine ?itluk. Plo?icu je uz nazo?nost ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodine eljka Obradovi?a, direktorice CILAP projekta gospo?e An?e Zimi? i ravnatelja upanijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodina Ivana Leske postavio na?elnik op?ine ?itluk gospodin Ivo Jerki?.

Više...
 
Stranica 3 od 7

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537