Sjednice op?inskog vije?a

Odrana 5. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
petaU utorak je u Maloj dvorani KIC-a, pod predsjedanjem predsjednika dipl. oec. Marina Radii?a, odrana 5. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Nakon usvajanja izvatka iz zapisnika sa 4. sjednice Op?inskog vije?a i vije?ni?kih pitanja Ivica Arapovi?, zapovjednik Policijske stanice ?itluk, informirao je vije?nike o radu Policijske stanice ?itluk, posebice se osvr?u?i na sigurnosnu situaciju u op?ini i posljednje aktivnosti policije na ure?enju prometa na podru?ju Policijske ispostave Me?ugorje.
Više...
 

Najavljujemo 5. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
najavaU utorak, 26. oujka u Maloj Kulturno-informativnog centra s po?etkom u 13.00 sati odrat ?e se 5. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Za sjednicu je predloen sljede?i dnevni red:
Više...
 

Objavljen drugi broj slubenog glasila Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

glasnikNakon to je u srijedu, 27. velja?e odrana ?etvrta redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk danas je objavljen drugi broj Slubenog glasnika Op?inskog vije?a op?ine ?itluk. Vije?nici su na ?etvrtoj redovitoj sjednici usvojili niz akata od kojih svakako valja izdvojiti usvajanje Odluke o uvo?enju zone posebnog prometnog ustroja na lokalnim prometnicama u naseljima Me?ugorje, Bijakovi?i i Vionica u op?ini ?itluk, koja ?e se primjenjivati od 1. travnja.

Više...
 

Odluka o zoni posebnog prometnog ustroja u primjeni od 1. travnja

Ispis
cetvrtaJu?er je pod predsjedanjem Marina Radii?a, predsjednika OV ?itluk u Maloj dvorani KIC-a odrana 4. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Od usvojenih akata sa ju?eranje sjednice izdvajamo usvajanje Odluke o uvo?enju zone posebnog prometnog ustroja na lokalnim prometnicama u naseljima Me?ugorje, Bijakovi?i i Vionica, op?ina ?itluk i usvajanje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvo?enju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekoloke pristojbe. Na ju?eranjoj sjednici imenovano je i Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk.
Više...
 

Najava 4. redovite sjednice Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11)

S A Z I V A M

4. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk za dan 27. velja?e
2013. godine (srijeda) u 13,oo (trinaest) sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk

Više...
 

Vije?nici OV ?itluk usvojili prora?un u iznosu 8.200.000 KM

Ispis
sjednicaJu?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk pod predsjedavanjem Marina Radii?a odrana tre?a sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na samom po?etku sjednice sve?anu vije?ni?ku prisegu je dao vije?nik Dragan Kozina. Nakon to je Ivan Odak sa kandidacijske liste stranke HDZ 1990 odbio preuzeti vije?ni?ki mandat, a to isto u?inio i sljede?i rangirani sa te liste Marijo Stoji?, kona?no je polaganjem prisege vije?nika Kozine Op?insko vije?e po?elo raditi u punom kapacitetu.
Više...
 

Najava 3. redovite sjednice Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11)

S A Z I V A M

3
. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk za dan 30. sije?nja 2013. godine (srijeda) u 13,oo (trinaest) sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk
Više...
 

Usvojeni Rebalans za 2012. godinu i Nacrt Plana Prora?una za 2013. godinu

Ispis
sjednica OVU petak je odrana druga sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Rije? je o prvoj radnoj sjednici s obzirom da je ranija sjednica bila konstituiraju?eg karaktera. Na po?etku sjednice vije?nici su imali prigodu postavljati vije?ni?ka pitanja na koja je odgovarao na?elnik Op?ine ?itluk Ivo Jerki?. Vije?nici su se uglavnom zanimali za sanaciju i zimsko odravanje lokalnih prometnica te za budu?e aktivnosti Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje ulica i trgova.
Više...
 

U petak 2. redovita sjednica Op?inskog vije?a

Ispis
vije?ePredsjednik Op?inskog vije?a ?itluk Marin Radii? sazvao je za petak 21. prosinca 2012. godine u 13 sati 2. redovitu sjednicu ovog predstavni?kog tijela. Novoizabrani vije?nici raspravljat ?e o predloenom dnevnom redu koji se sastoji od 10 to?aka.
Više...
 

Marin Radii? izabran za predsjednika Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
konstituiraju?aJu?er je izborom predsjednika i zamjenika predsjednika konstituirano Op?insko vije?e ?itluk za mandatno razdoblje od 2012. do 2016. godine. Sjednicom je, sukladno odredbama op?inskog Statuta i Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk predsjedavao gospodin Jakov Stoji? kao najstariji vije?nik u novom sazivu.
Više...
 
Stranica 10 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537