Sjednice op?inskog vije?a

Najavljujemo 15. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis
najava Na temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 15. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 27. velja?e (?etvrtak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.
Više...
 

Odrana 14. redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

sjednicaVije?nici Op?inskog vije?a ?itluk na danas odranoj sjednici razmotrili su i usvojili Prijedlog odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju gra?evina izgra?enih bez pravomo?nog odobrenja za gradnju i niz drugih akata. ?etrnaesta redovita sjednica OV ?itluk zapo?ela je usvajanjem izmijenjenog dnevnog reda, budu?i da su vije?nici na prijedlog predlagatelja razmatrali Nacrt odluke o pla?ama i naknadama dunosnika Op?ine ?itluk i Nacrt odluke o utvr?ivanju platnih razreda i koeficijenata za pla?e i na?in ostvarivanja prava na naknade dravnih slubenika i namjetenika u Jedinstvenim op?inskim tijelima uprave i stru?nih slubi op?ine ?itluk a ne u formi prijedloga kona?nih odluka kako je bilo najavljeno.

Više...
 

Najavljujemo 14. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 14. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 30. sije?nja (?etvrtak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Vije?nici usvojili rebalans prora?una i Odluku o privremenom financiranju

Ispis

ovVije?nici Op?inskog vije?a ?itluk usvojili su na ju?eranjoj 13. redovitoj sjednici Prijedlog odluke o usvajanju Plana Rebalansa Prora?una op?ine ?itluk za razdoblje 01.01. 31.12.2013. godine i Prijedlog odluke o privremenom financiranju javnih potreba op?ine ?itluk u razdoblju sije?anj - oujak 2014. godine.

Više...
 

Najavljujemo 13. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08 i 6/08) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 13. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 20. prosinca (petak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Odrana 12. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

ovJu?er je pod predsjedanjem predsjednika Marina Radii?a odrana dvanaesta redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Predloeni dnevni red na samom po?etku doivio je jednu izmjenu, budu?i da je na prijedlog predlaga?a sa 12. redovite sjednice Op?inskog vije?a ?itluk povu?en Prijedlog odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju gra?evina izgra?enih bez pravomo?nog odobrenja za gradnju, kao i Prijedlog pravilnika o naknadi za zadravanje nezakonito izgra?ene gra?evine u prostoru o kojemu su vije?nici trebali raspravljati po usvajanju gore navedenog prijedloga odluke.

Više...
 

Najavljujemo 12. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08 i 6/08) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 12. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 29. studenog (petak) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 

Usvojen Prijedlog Prostornog plana op?ine ?itluk za razdoblje od 2010. do 2020. godine

Ispis

prostorni planVije?nici Op?inskog vije?a ?itluk na 11. sjednici OV usvojili su Prijedlog Prostornog plana op?ine ?itluk za razdoblje od 2010. do 2020. godine. Na ju?eranjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik OV ?itluk Marin Radii?, ve?inom glasova vije?nika, 19 za i tri suzdrana, usvojen je Prijedlog Prostornog plana op?ine ?itluk za navedeno razdoblje.

Više...
 

Sjednica Op?inskog vije?a prekinuta zbog neusvajanja dnevnog reda

Ispis

sjednicaJedanaesta redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk danas nije odrana zbog neusvajanja dnevnog reda. Sjednica je zapo?ela raspravom o predloenom dnevnom redu u okviru koje su oporbeni vije?nici zatraili da se to?ka tri predloenog dnevnog reda Prijedlog Odluke o usvajanju Prijedloga Prostornog plana op?ine ?itluk za razdoblje 2010.-2020. godine, povu?e s dananje sjednice.

Više...
 

Najavljujemo 11. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08 i 6/08) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Marin Radii? sazvao je 11. redovitu sjednici Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 30. listopada (srijeda) u 13 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Više...
 
Stranica 8 od 18

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537