Sluba za civilnu zatitu

Ispis
Ivan Ostoji?, dipl. ing. agr.
pomo?nik na?elnika

Tel.: 036/640-546
Fax.: 036/640-537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Op?inska sluba za civilnu zatitu:

Op?inska sluba za civilnu zatitu obavlja slijede?e poslove i zadatke

 • organizira, priprema i provodi poslove zatite i spaavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugi nesre?a na podru?ju op?ine;
 • izra?uje procjenu ugroenosti na podru?ju op?ine;
 • priprema program i plan zatite i spaavanja od prirodnih i drugih nesre?a op?ine;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke gra?ana na provedbi osobne i uzajamne zatite;
 • obavlja popunu ljudstvom stoera civilne zatite i postrojbi civilne zatite i vatrogastva, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehni?kim sredstvima;
 • priprema propise iz oblasti zatite i spaavanja o kojima odlu?uje Op?insko vije?e;
 • obavlja stru?ne poslove na ustrojstvu i provedbi deminiranja iz nadlenosti op?ine;
 • organizira slubu motrenja, pra?enja, otkrivanja opasnosti od prirodnih i drugih nesre?a i uzbunjivanje pu?anstva o postoje?oj ili nastaloj opasnosti;
 • poduzima odgovarajuce mjere i aktivnosti na organizaciji i provodenju zatite od poara i vatrogastva na podrucju op?ine;
 • obavlja stru?ne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasna jedince op?ine i predlae i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehni?kih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje suradnju sa upanijskom upravom civilne zatite;
 • definira i predlae pitanja koja se odnose na razvoj zatite od poara i vatrogastva u okviru programa razvoja zatite i spaavanja od prirodnih i drugih nesre?a op?ine u suradnji sa ostalim slubama za upravu op?ine;
 • izraduje Plan zatite od poara op?ine i osiguravae njegovu realizaciju u suradnji sa slubama za upravu op?ine;
 • planira i osigurava provo?enje obuke i stru?no osposobljavanje i usavravanje pripadnika vatrogasne jedinice iz tocke 11. i drugih osoba koja se bave poslovima vatrogastva;
 • prua stru?nu i drugu pomo? dobrovoljnim vatrogasnim drutvima radi uspjenog obavljanja poslova zatite od poara i vatrogastva iz njihove nadlenosti od zna?aja za vatrogastvo a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih drutava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno u?e?e u gaenju poara;
 • ostvaruje suradnju sa pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gaenje poara i mogu?eg u?e?a tih jedinica na gaenju poara van objekata i prostora pravnog osobe na podru?ju op?ine;
 • ostvaruje saradnju sa slubama civilne zatite susjednih op?ina u pitanjima od zajedni?kog interesa za zatitu od poara i vatrogastva te
 • obavlja i druge stru?ne i administrativne poslove iz svoje oblasti utvr?ene zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadlenosti.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537