Odran radni sastanak s predstavnicima Gospodarske komore Grada Mostara i programa Prilika Plus

Ispis

sastanakU uredu na?elnika op?ine ?itluk Marina Radii?a danas je odran radni sastanak na kojem su uz na?elnika op?ine ?itluk sudjelovali Jens Mller, stru?njak za ekonomski razvoj Gospodarske komore Grada Mostara (GKM), Halko Basari?, koordinator za privatni sektor u programu Prilika Plus i prof. Adela kutor, ravnateljica S dr. fra Slavka Barbari?a.

Sudionici sastanka na?elnika Radii?a upoznali su aktivnostima organizacija koje predstavljaju, a na sastanku je razgovarano i izradi nastavnih planova i programa, mogu?im unaprje?enjima u ?iju svrhu ?e se opremiti kabineta za izvo?enje prakti?ne nastave odjeljenja kuhari/konobari S dr. fra Slavka Barbari?a i predstoje?oj sjednici Savjetodavnog vije?a za stru?no obrazovanje i obuku.

Naime, 30. kolovoza, uz sudjelovanje predstavnika Gospodarske komore Grada Mostara, Prilike Plus i Zavoda za kolstvo, bit ?e odrana sjednica Savjetodavnog vije?a za stru?no obrazovanje i obuku. Sjednica Savjetodavnog vije?a vezana je za izvo?enje prakti?ne nastave pa ?e u radu sjednice sudjelovati i partneri S dr. fra Slavka Barbari?a iz turisti?kog sektora koji sa kolom sura?uju u izvo?enju prakti?ne nastave.

Gospodarska komora Grada Mostara i program Prilika Plus partneri su Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i porta HN u implementaciji projekta koji ima za cilj unaprje?enje sustava stru?nog obrazovanja u HN kroz industrijski orijentiranu prakti?nu nastavu u?enika u turisti?kim djelatnostima i djelatnostima obrade metala. Projekt je podran od strane vicarske razvojne agencije u BiH (SDC) i u njegovu implementaciju je uklju?eno nekoliko kola i poduze?a iz ?itluka, Konjica i Mostara.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537