Obavijest poljoprivrednim proizvo?a?ima o subvencioniranju nabave novih motokultivatora i priklju?aka

Ispis

subvencioniranje Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede HN donijelo je Naputak o na?inu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prera?iva?koj proizvodnji za 2017. godinu (Narodne novine HN 4/17), koji se nalazi na web stranici www.mpsv-hnz-k.ba. U Naputku je pored propisane potpore za podizanje novih nasada vinograda, masline i ljive, propisana i potpora za subvencioniranje nabave novih motokultivatora i priklju?aka.


Obavjetavamo poljoprivredne proizvo?a?e da je krajnji rok dostave dokumentacije upanijskom Ministarstvu za ostvarenje prava na nov?anu potporu za nabavu novih motokultivatora i priklju?aka do 1.9.2017. godine.

Propisano je, izme?u ostaloga, da dokaz o nabavi (porezna faktura i fiskalni ra?un) mora biti izdan u razdoblju od 1.1.2017. godine do 31. 8. 2017. godine.

Napominjemo, kako proizvo?a? pored op?ih uvjeta propisanih ?lankom 3. Naputka treba ispuniti i uvjet, da sebavi poljoprivrednom proizvodnjom i upisan je u Registar poljoprivrednih gospodarstva (RPG) i Registar klijenata (RK).

Udio potpore za nabavu novih motokultivatora i priklju?aka iznosi do 25 % ukupne vrijednosti nabave, a najvie do 1.000,00 KM potpore.

Naputkom su utvr?eni op?i i posebni uvjeti za ostvarenje upanijske nov?ane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, postupak i rokovi za ostvarenje nov?ane potpore, kao i potrebita dokumentacija i obrasci.

Zainteresirani proizvo?a?i detaljne uvjete mogu vidjeti u Naputku koji se nalazi na web stranici www.mpsv-hnz-k.ba, priop?eno je iz Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede HN.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537