Najavljujemo 8. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najava Na temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Predrag Smoljan sazvao je 8. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 27. srpnja (?etvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Za 8. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk predloen je sljede?i dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa sedme sjednice Op?inskog vije?a ?itluk;

2. Pitanja vije?nika;

3. Informacije o radu za 2016. godinu:
- Crveni kri ?itluk;
- portski savez Brotnja;
- Dom zdravlja ?itluk;

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduenje Javnog poduze?a Bro?anac d.o.o. ?itluk;

5. Prijedlog odluke u svezi prostorija prire?iva?a igara na sre?u kla?enja, ostalih igara na sre?u i dranje zabavnih igara na podru?ju op?ine ?itluk

6. Prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja op?ine ?itluk;

7. Informacija o radu Op?inskog vije?a ?itluk za razdoblje od 01. sije?nja do 30.lipnja 2017.godine;

8. Razno.

Predsjednik OV ?itluk
Predrag Smoljan, dipl.oec

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537