Odrana 8. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?ePod predsjedanjem predsjednika Op?inskog vije?a ?itluk Predraga Smoljana, ju?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk odrana osma sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Vije?nici su na ju?eranjoj sjednici usvojili prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduenje Javnog poduze?a Bro?anac d.o.o. ?itluk, dali suglasnost na prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja op?ine ?itluk, te su im prezentirane informacije o radu Op?inskog vije?a ?itluk za razdoblje od 01. sije?nja do 30.lipnja 2017.godine, kao i informacije o radu: Crvenog kria ?itluk, portskog saveza Brotnja i Doma zdravlja ?itluk.

Nakon usvajanja predloenog dnevnog reda i vije?ni?kih pitanja, tajnik Crvenog kria ?itluk prof. Andrija Stoji?, tajnik portskog saveza Brotnja Milorad Prusina i ravnateljica Doma zdravlja ?itluk dr. Ozana Medi?, vije?nicima su prezentirali informacije o radu organizacija koje predstavljaju.

U radu Op?inskog vije?a ?itluk na osmoj sjednici sudjelovao je i direktor JP Bro?anac d.o.o. ?itluk eljko Dugandi? i to kako bi vije?nicima obrazloio zahtjeva za davanje suglasnosti za kreditno zaduenje JP Bro?anac d.o.o. ?itluk. U svom obrazloenju direktor Dugani? istaknuo je kako je razlog zahtjeva za kreditno zaduenje dug prema JP Elektroprivreda HZHB vezan za razdoblje do 31.12.2005. godine, te da su nakon toga datuma svi trokovi izmireni i da je JP Bro?anac u skladu sa svojim mogu?nostima pla?alo i dio duga nastalog do kraja 2005. godine.

Direktor JP Bro?anac vije?nike je upoznao i s tijekom pregovaranja po pitanju modela isplate duga u kojem su se stranke usuglasile da je najoptimalnije rjeenje da se JP Bro?anac kreditno zadui, ali i istaknuo ?injenicu da bi JP Bro?anac ukoliko se kredit realizira i dug u potpunosti naplati kao strateki partner i uredan platia ispunio pretpostavke za jeftiniji obra?un cijene elektri?ne energije za 15%.

Nakon provedene rasprave o prijedlogu, Op?insko vije?e donijelo je odluku o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduenje Javnog poduze?a Bro?anac d.o.o. ?itluk. Kreditna sredstva koristiti ?e se isklju?ivo za podmirenje dugovanja JP Bro?anac d.o.o. ?itluk prema JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar. Visina kreditnog zaduenja za koju je Vije?e dalo prethodnu suglasnost iznosi 1 500 000,00 KM a rok otplate kredita iznosi deset godina.

Na osmoj sjednici Op?inskog vije?a ?itluk osvojena je Odluka o pokretanju procesa izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja op?ine ?itluk. Ovom odlukom pokre?e se proces izrade Integrirane strategije lokalnog razvoja op?ine ?itluk za razdoblje 2019. - 2027. godine. Strategija ?e biti izra?ena uz punu primjenu standardizirane metodologije za planiranje lokalnog razvoja u BIH (MiPRO), te ?e kao takva predstavljati temelj za dugoro?ni socio-ekonomski razvoj op?ine ?itluk. Proces izrade Strategije ?e se temeljiti na principu sudjelovanja gra?ana, te ?e osigurati uklju?ivanje najireg kruga drutveno-ekonomskih partnera u proces izrade strategije.

Prijedlog odluke u svezi prostorija prire?iva?a igara na sre?u kla?enja, ostalih igara na sre?u i dranje zabavnih igara na podru?ju op?ine ?itluk nakon provedene rasprave nije dobio potrebnu ve?inu glasova za usvajanje.

Vije?nicima OV ?itluk na ju?eranjoj sjednici prezentirana je Informacija o radu Op?inskog vije?a ?itluk za razdoblje od 01. sije?nja do 30. lipnja 2017. godine.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537