Op?ina ?itluk me?u op?inama kojima ?e biti pruena podrka u izradi razvojnih strategija

Ispis

razvojU okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedni?ki projekt Vlade vicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), izabrano je 11 novih op?ina kojima ?e biti pruena tehni?ka podrka u procesima izrade strategija razvoja i uvo?enju sustavnog pristupa u realizaciji, pra?enju i izvjetavanju o provedbi razvojnih prioriteta.

Tim povodom u Sarajevu su potpisani Memorandumi o razumijevanju i Protokoli o suradnji sa sljede?ih 11 novo odabranih partnerskih op?ina: Berkovi?i, Breza, ?itluk, Han Pijesak, Lukavac, Ravno, Rogatica, Rudo, ipovo, Viegrad i Zvornik. U okviru ceremonije predstavljeni su i dosadanji rezultati ILDP projekta u podrci vlastima u BiH, u stratekom planiranju i upravljanju razvojem, te planovi za budu?e aktivnosti.

Potpisivanje sporazuma sa 11 novih partnerskih op?ina, koje ?e dobiti podrku ILDP-a, predstavlja nastavak projektnih napora za poboljanje sustava stratekog planiranja u zemlji i ja?anje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da kreiraju i implementiraju svoje strategije razvoja u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Tijekom konsolidacijske faze, ILDP ?e nastojati dovesti investicije u lokalne zajednice, i doprinosit poboljanju javnih usluga za gra?ane, te pove?anju ekonomske perspektive i mogu?nosti zapoljavanja, to ?e dovesti do unaprje?enja kvalitete ivota ljudi u BiH, rekla je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

ILDP je vode?i projekt koji, dugoro?no, ima potencijal da napravi pozitivan pomak za ljude u Bosni i Hercegovini, i to na odriv na?in, rekla je Barbara Dtwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi vicarske u BiH.

Divna Ani?i?, na?elnica op?ine Mrkonji? Grad, predstavila je iskustva u saradnji sa ILDP projektom, a Edin Deli?, na?elnik op?ine Lukavac, naveo je o?ekivanja od budu?e suradnje sa ILDP projektom koja treba rezultirati izgradnjom kapaciteta za strateko upravljanje razvojem.

ILDP projekt djeluje od 2008. godine i tijekom vie od 9 godina realizacije, u dvije faze, pruen je doprinos u poboljanju kvalitete usluga u sektorima javne uprave, zdravstva, obrazovanja i komunalnih usluga za vie od 103.000 gra?ana (uklju?uju?i i vie od 17.000 gra?ana iz marginaliziranih skupina). Osim toga pruena je i podrka u pove?anju prihoda za 2.400 gra?ana i kreiranju skoro 530 novih radnih mjesta. U prethodnom razdoblju izra?ena je Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO) koja je standardizirala strateko planiranje na lokalnoj razini u oba entiteta, a vie od 40 partnerskih jedinica lokalne samouprave izradilo je standardizirane strategije razvoja i iniciralo procese za sustavno upravljanje lokalnim razvojem. Tako?er, uspostavljeni su entitetski mehanizam za financiranje prioriteta lokalnog razvoja i okvir za strateko planiranje na entitetskoj razini.

U tre?oj fazi, koja ?e trajati od 2017. do 2021. godine, ILDP ?e raditi na konsolidaciji ostvarenih rezultata u upravljanju razvojnim procesima. U sljede?em razdoblju ILDP ?e sura?ivati sa 33 jedinice lokalne samouprave, 10 upanija i relevantnim entitetskim partnerima te Br?ko distriktom BiH na uspostavi odrivog i koherentnog sustava za upravljanje razvojem, uz osiguravanje poticajnih financijskih mehanizama za realizaciju razvojnih prioriteta na lokalnoj i upanijskoj razini, priop?eno je iz UNDP-a BiH.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537