Javni poziv za prikupljanje prijava radi izbora pravnh osoba-poduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

Ispis
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Centar za socijalni rad Čitluk

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg poduzeća, organizacije i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/10),Centar za socijalni Čitluk, Trg Duhanski br.6, Čitluk, objavljuje


JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba – poduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.


Pravo učešća
Pravo učešća imaju pravne osobe koje ispunjavanju sljedeće uvjete:
1. Da su kod nadležnog suda registrirani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
2. Da imaju plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
3. Da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost;
5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
6. Da su uposlenici spremni da prihvate maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja;
7. Da ima osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno surađivati sa Centrom;
8. Da se obvezuje da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku poštovati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.


Neophodna dokumentacija
Uz prijavu na javni poziv, pravne osobe su u obvezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz javnog poziva i to:
1.da su kod nadležnog suda registrirani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
2.Izjavu
-da imaju plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
-da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
-da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost;
-da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za zdravu i poticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
-da su uposlenici spremni da prihvate maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja;
-da ima osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno surađivati sa Centrom;
-da se obavezuje da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku poštovati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.


Podnošenje prijave
Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj koverti s naznakom “ Prijava na javni poziv, „NE OTVARATI”, na adresu:

Centar za socijalni rad Čitluk
Trg Duhanski br.6.
88 260 Čitluk
Troškovi postupka
Centar za socijalni rad Čitluk ne snosi nikakve troškove pravnim osobama u postupku javnog poziva.

Rok za dostavljanje zahtjeva
Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva .

Dodatne informacije
Po isteku roka za prijavu na javni poziv Centar za socijalni rad Čitluk će izvršiti odabir pravnih osoba, sačiniti listu izabranih pravnih osoba i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.
Ravnatelj:
Zdenko Markota
 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537