Projekti prekograni?ne suradnje ocijenjeni vrlo vanim za razvoj potencijala JLS

Ispis

sastankaPredsjednik crnogorske op?ine abljak Veselin Vuki?evi?, Gorica Vukovi?, efica ureda Predsjednika i Sla?ana Kneevi?, tajnica za upravu i drutvene djelatnosti Op?ine abljak, posjetili su ju?er op?inu ?itluk. Prilikom posjeta predstavnici Op?ine abljak, zajedno sa svojim doma?inima iz op?ine ?itluk, aktivno su sudjelovali u radnom sastanku na kojem je razgovarano o pripremi zajedni?kih projekata prekograni?ne suradnje financiranim iz EU fondova.

Uz predstavnike op?ina ?itluk i abljak na sastanku su sudjelovale: Mary Ann Rukavina Cipeti?, direktorica GTF - Inicijative za odrivi rast, Ana Carevi?, voditeljica razvojnog programa, te Sla?ana Pejovi? i Dragica An?eli?, stru?njakinje za pisanje EU projekata iz Podgorice.

Projekti prekograni?ne suradnje financirani iz EU fondova imaju za cilj poboljavanje infrastrukturnih kapaciteta drava koje su na putu ulaska u ?lanstvo EU, a na?elnici op?ine ?itluk i op?ine abljak sloili su se da obje op?ine imaju mnogo za ponuditi kada su u pitanju projekti prekograni?ne suradnje koji ja?aju kapacitete jedinica lokalne samouprave. Ina?e, op?ine ?itluk i abljak partneri su u projektu Odrivi turizam poboljan kroz aktivnosti zajednica za kulturnu batinu prekograni?nog podru?ja Op?ine abljak i Op?ine ?itluk koji je u proceduri vrednovanja i odabira.

Marin Radii?, na?elnik op?ine ?itluk, na sastanku je predstavio op?inu ?itluk. Prilikom predstavljanja potencijala kojima raspolae op?ina ?itluk, na?elnik Radii? posebno je naglasio gospodarske i turisti?ke potencijale. Veselin Vuki?evi?, predsjednik op?ine abljak, tako?er je predstavio op?inu kojoj je na ?elu, a u svom izlaganju predsjednik Vuki?evi? je posebno naglasio planinski lanac Durmitor i rijeku Taru. Zanimljivo, urbano naselje abljak smjeteno je na najvioj nadmorskoj visini u jugo-isto?noj Europi. Poseban naglasak stavljen je na zajedni?ku suradnju u podru?ju turizma.

Projekti prekograni?ne suradnje na sastanku su ozna?eni vrlo vanim za razvoj jedinica lokalne samouprave. Suradnja izme?u op?ina ?itluk i abljak mogla bi biti intenzivirana kroz projekt pove?anja energetske u?inkovitosti koji ?e op?ine prijaviti na jednom od sljede?ih poziva za projekte prekograni?ne suradnje iz IPA programa namijenjenog za BiH i Crnu Goru.

Dodatni prostor za suradnju svakako ?e se otvoriti u budu?em razdoblju kroz trilateralne projekte prekograni?ne suradnje u kojim ?e sudjelovati partneri iz BiH, Hrvatske i Crne Gore.

Na radnom sastanku prilikom slubenog posjeta predstavnika Op?ine abljak, Op?inu ?itluk uz na?elnika Marina Radii?a predstavljali su: Predrag Smoljan, predsjednik OV ?itluk, Pavo Zovko, pomo?nik na?elnika iz Slube za financije, Jasna Kara?i?, pomo?nica na?elnika iz Slube za gospodarstvo i Slaven Markota, djelatnik Op?ine ?itluk koji aktivno sudjeluje u pripremi nekoliko projekata prekograni?ne suradnje.

s s s

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537