Osnovano Vije?e mladih op?ine ?itluk

Ispis

mladi Vije?e mladih op?ine ?itluk, krovno tijelo mladih na podru?ju nae op?ine je utemeljeno i sino? je u hotelu Brotnjo odralo sve?ani dio konstituiraju?e skuptine. Uz ?lanove Vije?a mladih op?ine ?itluk, Skuptini u Kongresnoj dvorani hotela Brotnjo nazo?ili su na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?, slubenica za pitanja mladih op?ine ?itluk eljka Prusina, predsjednik Vije?a mladih FBiH Mate Lon?ar, predsjednik UO S Brotnja Josip Grbavac, tajnik S Brotnja Milorad Prusina, predstavnici vije?a mladih s podru?ja HN i ZH, te ostali gosti.

Na temelju Javnog poziva za upis u op?inski registar udruga mladih, Vije?e mladih op?ine ?itluk osnovale su tri udruge upisane u Registar, a to su: Bro?anska udruga mladih BRUM, Karate klub Hercegovina i portski savez Brotnja.
Vije?e mladih op?ine ?itluk izabralo je Skuptinu i Upravni odbor, o ?emu je okupljene informirao Igor Paponja, predsjednik Skuptine Vije?a mladih op?ine ?itluk. Za zamjenika predsjednika Skuptine imenovan je Zlatko Jarki?, dok su za ?lanove Upravnog odbora imenovani sljede?i ?lanovi: Antonela Planini?, predsjednica, Mario Prga, potpredsjednik i Antun Luburi?, tajnik.

- Okupivi udruge mladih koje djeluju na podru?ju op?ine ?itluk, krenuli smo sa inicijativom osnivanja Vije?a mladih op?ine ?itluk kako bi dobili krovno tijelo mladih. elim istaknuti suradnju i komunikaciju mladih sa lokalnom vlasti kako bi to ozbiljnije krenuli u rjeavanje problema na koje mladi na lokalnoj razini nailaze. Osnovni ciljevi Vije?a mladih op?ine ?itluk su prije svega da postanu platforma konstruktivnog dijaloga i partnerstva, iniciranje projekata koji su od interesa za mlade, te provo?enje politike prema mladima. Uz postojanje op?inskog vije?a mladih elimo krenuti sa formiranjem vije?a na razini HN, kako bi ravnopravno bili zastupljeni u Vije?u mladih FBiH kazala je predsjednica Antonela Planini?.

Kao klju? uspjeha Planini? je ozna?ila suradnju sa svim relevantnim partnerima, a dosadanju suradnju s Op?inom ?itluk ocijenila je dobrom. Op?ina ?itluk dugi niz godina uspjeno sura?uje sa portskim savezom Brotnja i KK Hercegovinom, a na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? sino? je kazao da je i suradnja s BRUM-om bila jako dobra, te da je nakon izvedbe mjuzikla Dvoje iz Galileje bio uvjeren da ?e uskoro biti osnovano i Vije?e mladih op?ine ?itluk, za to inicijativa postoji ve? dulje vrijeme.

- Svakako Op?ina ?itluk ?e biti jedan od partnera Vije?u mladih op?ine ?itluk i podravat ?e ga u njegovim projektima. O?ekujemo dosta inicijativa s vae strane i nemojte da vas bilo to obeshrabri. Staje u dravi je takvo kakvo je, budite hrabri, budite ustrajni, borite se, a u Op?ini ?itluk ?ete imati partnera koji ?e podravati vae projekte. Vije?u mladih op?ine ?itluk elim mnogo uspjeha u budu?em radu i vjerujem da ?e ono dati svoj doprinos budu?em Vije?u mladih HN a i Vije?u mladih FBiH poru?io je na sino?njoj skuptini na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii?.

Vije?e mladih op?ine ?itluk pedeseto je vije?e mladih na podru?ju FBiH koje okuplja Vije?e mladih FBiH na ?ijem ?elu je predsjednik Mate Lon?ar. Predsjednik Vije?a mladih FBiH bio je sino? u ?itluk te se obratio okupljenima, a u kratkom razgovoru s novinarima kazao je da vije?a mladih u ve?ini slu?ajeva za cilj imaju uklju?ivanje aktivnih mladih ljudi u drutveni ivot zajednice, poboljanje poloaja mladih u lokalno zajednici, ali i pove?anje razine komunikacije i suradnje izme?u lokalne vlasti i mladi uz ocjenu da ta komunikacija uvijek mora biti dvosmjerna. Ovakvi ciljevi vije?a mladih u skladu su sa Zakonom o mladima FBiH.

- Potrebno je da vije?e mladih uistinu bude predstavni?ko tijelo svih mladih. Vije?e mladih treba predstavljati studente, mlade koji se bave poljoprivredom ili nekim drutvenim djelatnostima a nikada ne smije zanemariti mlade osobe s poteko?ama u razvoju jer njima trebamo dati najvie. Na?elniku sam poru?io da prihvati mlade kao suradnika, da oslukuje njihove ideje i prijedloge te da im u skladu sa svojim mogu?nostima bude podrka. Siguran sam da ?e ovi mladi ljudi iz op?ine ?itluk podrati svaku pozitivnu inicijativu koja do?e od strane lokalnih vlasti i bilo koga drugoga jer sam se u razgovoru sa njima uvjerio da im je stalo do op?ine ?itluk, da im je stalo da ostanu ivjeti ovdje sa svojim narodom i da se bore za svoj kraj izjavio je Mate Lon?ar, predsjednik Vije?a mladih FBiH.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537