Javni poziv za prijavu kandidata za ?lanove Organizacijskog odbora sportsko rekreativnog natjecanja MNL MZ op?ine ?itluk 2017.

Ispis

javni poziv Upravni odbor portskog saveza Brotnja u ponedjeljak 29. svibnja objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za ?lanove Organizacijskog odbora sportsko rekreativnog natjecanja MNL MZ op?ine ?itluk 2017.. Javni poziv raspisan je za pet ?lanova Organizacijskog odora ?iji mandat traje jednu natjecateljsku sezonu, imaju?i u vidu utvr?eni kalendar natjecanja mandatno razdoblje je od 10.06. do 20.08.2017., a rok za podnoenje prijava je 05.06.2017. godine.


Javni poziv objavljujemo u cijelosti.

Broj: 47-02-01/17.
?itluk,29.05.2017.god.

Na temelju ?lanka 10. Pravilnika o portskim natjecanjima Op?ine ?itluk, Upravni
odbor portskog saveza Brotnja ?itluk o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANIDATA ZA ?LANOVE ORGANIZACIJSKOG ODBORA
SPORTSKO-REKREATIVNOG NATJECANJA
MNL MZ OP?INE ?ITLUK 2017


I PREDMET OBJAVE
Objavljuje se Javni poziv za izbor i imenovanje ?lanova Organizacijskog odbora sportsko-rekreativnog malonogometnog natjecanja mom?adi mjesnih zajednica Op?ine ?itluk za 2017. godinu i to:
-ORGANIZACIJSKI ODBOR- Od pet (5) ?lanova.

II OPIS POZICIJE-OBVEZA ?LANOVA ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Organizacijski odbor obavlja poslove utvr?ene Pravilnikom, donosi Propozicije natjecanja, ostale akte i brine se o svim pitanjima u svezi organizacije i provo?enja natjecanja. Imenuje Tijela natjecanja.
Po zavretku natjecanja Organizacijski odbor podnosi detaljno izvije?e Upravnom odboru portskog saveza Brotnja.

III MANDAT
Mandat ?lanova Organizacijskog odbora traje jednu natjecateljsku sezonu, imaju?i u vidu utvr?eni kalendar natjecanja(10.06.-20.08.2017.).

IV UVJETI ZA IMENOVANJE
Kandidat mora ispunjavati op?e i posebne uvjete:
- da je dravljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;
- da nije kanjavan vremenskim kaznama u sportskim organizacijama;
- da ima ste?eno najmanje srednje obrazovanje;
- da je ?lan sportske udruge-kluba sa sjeditem u op?ini ?itluk (aktivni sporta, dunosnik, trener) Ili sportski djelatnik sa iskustvom;
- da ima iskustva po pitanju sportskih natjecanja.

V DOKAZI
Kandidati za ?lanove Organizacijskog odbora su duni dostaviti pisanu prijavu na ovaj poziv u kome ?e biti kra?i ivotopis, adresa, kontakt, te dokaz-preporuka za uvjete alineju 6 gore navedenih uvjeta (IV).
Prijavu sa potrebitom dokumentacijom kandidati dostavljaju neposredno u ured portskog saveza Brotnja ?itluk (GD-Gradska portska dvorana u ?itluku)(kontakt: mob. 063 360 983).
Rok za podnoenje prijave je 05.06.2017. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne?e biti razmatrane.

Javni poziv ?e biti objavljen na Web stranici Op?ine ?itluk: www.citluk.ba

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Josip Grbavac, v.r.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537