Javni natječaj za izbor ravnatelja OGŠ Brotnjo

Ispis

Na temelju članka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ/K-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16),  članka 67. i članka 72. Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K, broj: 05-02-36-974/17 od 12.04.2017. godine te Odluke Školskog odbora ur. broj: 56-02-321/17 od 04.05.2017. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku raspisuje sljedeći:

J A V N I    N A T J E Č A J
za ravnatelja Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku


Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
1. završena najmanje VŠS ili VSS,
2. da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga osnovne škole, sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ/K“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16),
3. da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi,
4. da nije kazneno kažnjavan,
5. da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa,
6. da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja s bilo kojim drugim članom Školskog odbora

Ravnatelj škole imenuje se na mandat od četiri / 4 / godine.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
prijava za natječaj, životopis, diploma o završenoj stručnoj spremi, rješenja o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu, uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), osobna iskaznica, uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi, potpisane i ovjerene izjave iz točke 5. i 6.

Prednost pri izboru ravnatelja, pod jednakim uvjetima, ima osoba s višim stupnjem stručne spreme, te ima najmanje 5 godina radnog iskustva u nastavi glazbenog obrazovanja.

Kandidat koji bude izabran dužn je dostaviti liječničko uvjerenje.

O rezultatima provedenog natječaja svi kandidati bit će obaviješteni pismenim putem u roku od osam /8/ dana od dana donošenja odluke.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja u dnevnom tisku.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE BROTNJO- NE OTVARATI“ na adresu:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BROTNJO U ČITLUKU
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića broj 2
88260 Čitluk


Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537