Javni natje?aj za dodjelu nov?ane pomo?i odre?enim kategorijama studenata s podru?ja op?ine ?itluk

Ispis
natje?ajNa temelju ?lanka 5. Pravilnika o na?inu i kriterijima za dodjelu nov?ane pomo?i odre?enim kategorijama studenata u akademskoj 2016/2017. godini, na?elnik op?ine ?itluk, r a s p i s u j e


J A V N I N A T J E ? A J
za dodjelu nov?ane pomo?i odre?enim kategorijama studenata sa podru?ja op?ine ?itluk u akademskoj 2016/2017. godini

I.

Op?ina ?itluk raspisuje javni natje?aj za dodjelu nov?anih pomo?i redovitim studentima u akademskoj 2016/2017. godini.
Nov?ana pomo? iznosi 100,00 KM mjese?no za studente koji ispunjavaju op?e i posebne uvjete propisane ?lancima 2. i 3. Pravilnika o na?inu i kriterijima za dodjelu nov?ane pomo?i odre?enim kategorijama studenata u akademskoj 2016/2017. godini.
Nov?ana pomo? ?e se ispla?ivati u jednakim mjese?nim iznosima (10 mjeseci), po?evi retroaktivno od 01. studenog 2016. godine do 31. kolovoza 2017. godine.

II.

Op?i uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za dodjelu nov?ane pomo?i su:
1. da su dravljani Bosne i Hercegovine,
2. da imaju prebivalite na podru?ju op?ine ?itluk ,
3. da su redoviti studenti (osim studenata prve prvog bolonjskog ciklusa studiranja),
4. da studiraju na dravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj,
5. da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
6. da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit ili subvenciju za smjetaj u studentski dom i
7. da nisu stariji od 26 godina.
Op?i uvjeti trebaju biti ispunjeni kumulativno izuzev za u?enika generacije.

III.


Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati studenti za dodjelu nov?ane pomo?i:
1. dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
2. invalid sa 60% i vie invaliditeta,
3. dijete bez jednog ili oba roditelja,
4. dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i vie),
5. dijete iz obitelji sa ?etvero i vie djece na redovitom kolovanju ili predkolske dobi,
6. dobitnik rektorove ili dekanove nagrade,
7. koji poha?a fakultet za deficitarna zanimanja i
8. u?enik generacije u Srednjoj koli dr.fra Slavka Barbari?a u ?itluku.
Student ?e ostvariti nov?anu pomo? ukoliko ispunjava sve op?e i barem jedan od posebnih uvjeta.
Samo jedan student iz iste obitelji ?e ostvariti nov?anu pomo? po istom osnovu (posebnom uvjetu).

IV.

Odluku o dodjeli nov?ane pomo?i studentima donosi Op?inski na?elnik na temelju Liste koju sa?ini Povjerenstvo.

V.


Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona) za dodjelu nov?ane pomo?i student je duan priloiti slijede?u dokumentaciju:

1. Uvjerenje o prebivalitu ne starije od 3 mjeseca;
2. Dokaz da je student: dijete poginulog branitelja (rjeenje), invalid ili dijete invalida (rjeenje), iz obitelji sa ?etvero djece na redovitom kolovanju ili predkolske dobi (rodni listovi i potvrde ustanova o redovitom kolovanju), da je dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;
3. Potvrde fakulteta:
- da je redovit student i
- da nije ponavljao niti jednu godinu studija osim iz opravdanih razloga;
4. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju od drugog davatelja, studentski kredit ili subvenciju;

VI.

Rok za podnoenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog natje?aja na oglasnoj plo?i Op?ine i web stranici Op?ine ?itluk: www.citluk.ba
Prijave na natje?aj s priloenom dokumentacijom podnose se na adresu:

OP?INA ?ITLUK
Trg rtava Domovinskog rata 1,
88260 ?itluk
- Povjerenstvu za provedbu javnog natje?aja za dodjelu nov?ane pomo?i studentima u akademskoj 2016/2017. godini, s naznakom: "NE OTVARATI".

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Op?inskoj slubi za drutvene djelatnosti, op?u upravu i branitelje, telefon: 036/640-543.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne?e se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu nov?ane pomo?i ne?e se vra?ati podnositeljima.
Svi sudionici natje?aja biti ?e obavijeteni na oglasnoj plo?i Op?ine ?itluk i web stranici Op?ine ?itluk: www.citluk.ba o rezultatima natje?aja u roku od 10 (deset) dana od dana donoenja odluke o dodjeli nov?ane pomo?i.
Student kojemu nije dodijeljena nov?ana pomo? za akademsku 2016/2017. godinu moe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natje?aja podnijeti prigovor Na?elniku op?ine ?itluk.


NA?ELNIK OP?INE ?ITLUK
Marin Radii?, dipl.oec.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537