Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Čitluk

Ispis

Na temelju članka  7. i članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije B i H („Službene novine F BiH“, broj:12/03,34/03 i 65/13),članka 12. i 15. Statuta Centra za socijalni rad Čitluk i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Čitluk, broj: 601/17 od 17.03.2017.godine, Upravno vijeće Centra za socijalni rad Čitluk objavljuje

N A T J E Č A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE
RAVNATELJA  CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ČITLUK


I.  Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Čitluk.

II. Opis pozicije ravnatelja :

-organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
-predstavlja i zastupa Centar,
-poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,
-zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima,te pravnim osobama s javnim ovlastima,
-odgovara za zakonitost rada Centra,
-vrši raspoređivanje djelatnika Centra,
-izvršava odluke Upravnog vijeća,
-odlučuje u prvom stupnju o pravima i obvezama iz radnog odnosa uposlenika u Centru,
-izdaje nalog djelatnicima za obavljanje određenih poslova
-priprema prijedlog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Centru,
-daje izvješće osnivaču o rezultatima rada i poslovanja Centra,
-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom koji su u funkciji zastupanja i predstavljanja Centra.

III. Mandat

Ravnatelj se imenuje na period od 4 (četiri) godine

IV. Uvjeti za upražnjenu poziciju:


Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

a. Opći uvjeti:

- da je državljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina;
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
- da se na njega ne odnosi članak IX točka I Ustava BiH,


b) Posebni uvjeti


- da ima završen VII stupanj stručne spreme,odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 240 ECTS bodova);
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
- da posjeduje organizacione sposobnosti,
- da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nisu osuđivan za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u skladu sa člankom 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,
- da nisu izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,

V. Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:


- kraći životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom;
- izvadak iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu;
- ovjerenu presliku diplome o završenom školovanju;
- uvjerenje o radnom iskustvu u struci;
- uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;
- ovjerene izjave kandidata na okolnosti iz točke  IV. alineja 3. i 4. općih uvjeta
- ovjerene izjave kandidata na okolnosti iz točke  IV. alineja 5. i 6. posebnih uvjeta.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

VI. Natječaj će biti objavljen u  „Dnevnom listu“ , „Službenim novinama F BiH“,kao i na web stranici općine Čitluk,oglasnoj tabli Centra , općine Čitluk i Službe za zapošljavanje HNŽ,Podružnica Čitluk.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije imenovanja.
Natječaj ostaje  otvoren 15. dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti na adresu:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Trg Duhanski br.6.
88 260 ČITLUK

s naznakom „ PRIJAVA NA NATJEČAJ „

Na poleđini naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537